5e Zondag in de Veertigdagentijd

Gepubliceerd op: 28 maart 2020

5e Zondag in de Veertigdagentijd

Ezechiël 37,12-14
Zo spreekt God de Heer:
„Ik ga uw graven openen ;
in massa’s zal Ik u uit uw graven wegvoeren
en u brengen naar de grond van Israël.
„En wanneer Ik dan uw graven geopend heb
en u in massa’s zal hebben weggevoerd uit uw graven,
zult gij weten dat Ik de Heer ben.
„Mijn geest zal Ik over u uitstorten en gij zult leven;
Ik zal u vestigen op uw eigen grond
en gij zult weten dat Ik de Heer ben;
Wat Ik zeg, dat volbreng Ik!”
Zo luidt de godsspraak van de Heer.

Beste parochianen,
De eerste lezing van deze zondag is een profetie van Ezechiël, hij leefde zes eeuwen voor de geboorte van Jezus en werd met het volk van Israël in ballingschap weggevoerd naar het Babylonische rijk. Dat is de context van deze lezing. De naam Ezechiël betekent “sterk is God” of “hij zal door God gesterkt worden.” Ezechiël sprak niet tot doden, die letterlijk uit het graf zouden worden opgewekt. Hij sprak tot mensen in ballingschap die ver van huis zich ontworteld voelden.
Enkele weken geleden, voor de coronacrisis, toen voor ons de wereld nog “normaal” leek, heb ik deze tekst met een aantal vrijwilligers gelezen als voorbereiding op een VOM-viering met aandacht voor de Vastenactie, waarin we samen zouden voorgaan.
We spraken er toen over dat “dood” voor sommige mensen een manier van leven kan zijn. Levend dood zijn. Of zonder toekomst zijn. We dachten toen ook aan de Vastenactie die dit jaar het thema heeft: “Werken aan je toekomst.” Een mooi thema, want door mensen te helpen met werken aan hun toekomst door middel van opleidingen of microkrediet voor een bedrijf, bevorder je leven. Goed leven.
Inmiddels ziet onze wereld er anders uit. En het beeld van levend dood zijn heeft inmiddels veel andere gezichten gekregen. In de eerste plaats denken we dan aan de ernstig zieken. En aan hun families. En aan het zorgpersoneel aan de frontlinie, die nu lange diensten draaien, overuren maken. Mensen die in de zorg werken, speciaal op IC-units en andere afdelingen met ernstig zieken zijn er aan “gewend” dat je niet alle mensen kunt helpen. Dat af en toe ook een patiënt sterft. Maar nooit in deze hoeveelheden. Het is onvoorstelbaar wat op hen afkomt, en hoe weinig gelegenheid ze hebben om het te verwerken. Het ergste moet nog komen…
We kunnen ook denken aan de vele mensen die in thuisisolatie zitten, in ouderen in zorg- en verpleeghuizen, maar ook thuis. Omdat je mensen waarvan je houdt wilt beschermen, gaan velen niet meer op bezoek bij ouders, en andere ouderen. Sommigen voelen zich nu extra eenzaam, voelen de muren op zich af komen.
De profetie van Ezechiël kan ons intussen bemoedigen. Hoe zwaar deze crisis ook is, er zal een einde aan komen. God wil niet de dood, Hij wil het leven.
Dat zien we ook in het evangelieverhaal dat we vandaag lezen: Jezus wekt Lazarus op uit de dood. “Ik ben de verrijzenis en het leven,” zegt Hij. “Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?” Jezus stelt deze vraag aan Martha, de zus van Lazarus, maar ook aan ieder van ons.
De verrijzenis van Jezus uit de doden is de kern van ons christelijk Paasgeloof. En het is een hoopvol geloof in deze tijd. Niet alleen voor het leven na dit leven, hoe dat ook moge zijn. Maar we mogen geloven in een God die het leven wil. En we zien in alle evangelieverhalen hoe Jezus het leven bevordert van mensen. Hij bemoedigt, geneest, voedt, bevrijdt.
Graag wil ik u bemoedigen in geloof, hoop en liefde. Ons geloof in de verrezen Heer, ons geloof in God die het leven wil, doet ons hopen. We leven in moeilijke tijden, maar zijn niet zonder steun en niet zonder uitzicht. En laten we ook elkaar bemoedigen met daadwerkelijke liefde. Ik ben dankbaar voor de vele goede dingen die al in onze parochie gebeuren. Mensen die boodschappen voor elkaar doen, vrijwilligers die ouderen en alleenstaanden een hart onder de riem steken met een telefoontje. Ieder kan iets doen, en we kunnen allemaal bidden voor elkaar, en voor onze wereld met haar noden.

pastor Myriam

Mede namens pastoor Arjen Jellema en Sander Hof wens ik u een goede zondag toe, dat ons geloof ons mag bemoedigen en sterken in deze bijzondere tijd.

Meer berichten

Dierenmishandeling

Dierenmishandeling

Column van de Bisschop Dierenmishandeling Onlangs werden mij foto’s toegestuurd van mishandelde dieren. Het schijnt meer voor te komen dan we denken. Dat is trouwens met meer zaken zo. Kindermishandeling is in corona-tijd ook toegenomen. Evenals ouderenmishandeling!...

Roepingenzondag 25 mei 2021

Roepingenzondag 25 mei 2021

"Wees niet bang, kom dichterbij" In de Katholieke Kerk van het noorden (Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder) is een blijvende behoefte aan priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, en aan mensen die kiezen voor een kerkelijk huwelijk. Wat kunnen...

Webinar Peter Bootsma op 22 april

Webinar Peter Bootsma op 22 april

Op 22 april -  een webinar door Peter Bootsma, voorzitter van Noorden Duurzaam en Groene Burgemeester van Groningen De webinar opent met de urgentie van duurzame ontwikkeling en de opdracht die ons in Laudato Si wordt gegeven. Daarna wordt aan de slag gegaan met drie...