...
Aanbod Bonifatius Academie bisdom voorjaar 2023
gepubliceerd: 14 december 2022

Module Kerkgeschiedenis
Module Oude Testament
Module Liturgie

Module Kerkgeschiedenis
Docent pastoor drs. J.J.G. Tolboom
Locatie: RK Kerk, Pier Panderstraat 1, Drachten

We komen bijeen op de volgende donderdagavonden:
26 januari, 23 februari, 16 maart, 13 april en 11 mei van 19.30-21.00 uur.
EERSTE BIJEENKOMST: Van de jood Jezus van Nazareth tot de Romeinse keizer Constantijn.

Het allereerste begin: Jezus van Nazareth en de kring die Hij om zich heen vormde.

TWEEDE BIJEENKOMST: De Armoedebeweging in de Middeleeuwen.

In de geschiedenis van het christendom zijn er altijd mensen en groepen mensen geweest die terug wilden naar een betere en zuiverder beleving van het geloof van Jezus’ leven.

DERDE BIJEENKOMST: Reformatie en Contra-reformatie.
In de eeuwen die voorafgaan aan de Reformatie is er een crisis in kerk en pausschap. De behoefte aan hervorming wordt her en der gevoeld: hervorming in hoofd en leden.

VIERDE BIJEENKOMST: Het Tweede Vaticaans Concilie.
Gedurende de geschiedenis van de kerk zijn er steeds brede kerkvergaderingen geweest om richting te geven aan de kerk.

VIJFDE BIJEENKOMST:
Elke deelnemer kiest een thema uit de kerkgeschiedenis uit en buigt zich daar thuis over. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de deelnemers hun bevindingen.
Verplichte literatuur: Het katholicisme in Europa (K. Schelkens, P. van Geest en Joep van Gennip), Amsterdam 2018.

Module Oude Testament
Docent Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout
Locatie: bisdomhuis, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen

We komen bijeen op de volgende dinsdagavonden van 19.30-21.00 uur
10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari en 7 maart

Gedurende de 5 avonden lezen we samen de volgende hoofdstukken: Job 1 – 7 en 38 – 42.
Centraal staat de vraag naar het lijden van de mens en ook over hoe we in die situaties over God kunnen denken.
Voor Job 1 – 2 en 42,7-17 gebruikt de bisschop een eigen werkvertaling; verder wordt de Willibrordvertaling 1978 gebruikt.

Module Liturgie
Docent drs. V.A.H. Maagd
Locatie: parochiecentrum Joure, Midstraat 110, 8501 AV Joure

Wij komen bijeen op de volgende donderdagavonden van 19.30-21.00 uur
26 januari, 23 februrari, 30 maart, 20 april, 1 juni

De thema’s die behandeld worden per avond worden nog nader bekend gemaakt. U kunt zich echter al wel opgeven voor deze cursus.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier wat bijgevoegd is als bijlage. Het aanmeldformulier kunt u ookdownloaden via bijgaande link https://bisdomgl.nl/wp-content/uploads/Aanmeldformulier-Lente-2023.pdf

U kunt het retourneren aan mw. L. Winter e-mail:  l.winter@bisdomgl.nl

Hierbij de link naar het cursusaanbod Lente 2023 https://bisdomgl.nl/wp-content/uploads/Bonifatius-Academie-Lente-2023-WB.pdf

Meer informatie over de Bonifatiuscursussen is ook te vinden op onze website. Bonifatius academie – Bisdom Groningen-Leeuwarden (bisdomgl.nl)
Voor informatie kunt u contact opnemen met de coordinator A. Erich: a.erich@bisdomgl.nl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.