...

Bonifatius Academie – module Liturgie

Gepubliceerd op: 10 januari 2023

Enkele weken geleden is het cursusaanbod van de Bonifatius Academie voor de lente van 2023 verschenen. Hierin is een module Liturgie voorzien. Helaas kon toen nog niet het programma worden opgenomen voor deze module. Hieronder presenteer ik het u graag.

 Op 31 december 2022 overleed paus-emeritus Benedictus XVI. Op deze 5e januari vindt zijn uitvaart plaats. In 2000 verscheen van zijn hand het boek Der Geist der Liturgie die in 2006 in een Nederlandse vertaling verscheen. Hierin gaat hij diep in op de verschillende aspecten van de liturgie, zoekt naar de wortels van de katholieke eredienst en probeert inzicht te verschaffen in de verborgen spirituele rijkdom en in het bovennatuurlijke karakter van de liturgie. 

In deze module zal pastoor Maagd verschillende aspecten van de liturgie bespreken. Daarbij zullen verschillende inzichten uit De geest van de liturgie telkens de achtergrond vormen. De module is niet bedoeld als een volledig overzicht van de liturgiegeschiedenis. Wel zullen verschillende dimensies van de liturgie worden besproken. Theorie en praktijk elkaar daarbij afwisselen.

 Aan het einde van de module, tijdens de 5e bijeenkomst, geven de deelnemers een korte presentatie van een liturgisch onderwerp dat voor hen aansprekend is.

1e bijeenkomst - 26 jan. 2023

De essentie van de liturgie

In deze eerste bijeenkomst wordt stil gestaan bij enkele aspecten van Joseph Ratzingers opvattingen over wat liturgie is. Waarom hij liturgie ‘kinderspel’ noemt gaan we dan ontdekken.

2e bijeenkomst - 23 februari 2023

Tijd en ruimte in de liturgie

In de feesten en gedachtenissen van het liturgisch jaar wordt de tijd op een bijzondere wijze beleefd. Als een cirkel lijken de feesten telkens weer op het hetzelfde moment terug te keren. Toch is het beeld van een kurkentrekker treffender: de feesten, hoewel ze terug keren, verdiepen ons geloof. In deze bijeenkomst staan we stil bij de grote feesten van de Heer en die van de heiligen.

3e bijeenkomst - 16 maart 2023

Kerkelijke Kunst en liturgie   

Met 2000 jaar christendom is ook 2 millennia christelijke kunstgeschiedenis verbonden. Hoe verhoudt het beeldverbod zich ten opzichte van het verlangen om het Woord te verbeelden ? Als lid van de Diocesane Kunstcommissie zal pastoor Maagd hierop in gaan en tevens kunstvoorwerpen uit het bisdom bespreken.

4e bijeenkomst - 13 april 2023

Muziek en liturgie

‘Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte’ draagt Paulus de Efeziërs op. En zo is van meet af aan, staande in de Joodse traditie, vocale én instrumentale zang een belangrijk element geweest in de christelijke eredienst. Als lid van de diocesane St.Gregoriusvereniging zal pastoor Maagd hiervan een historisch overzicht geven.

5e bijeenkomst - 11 mei 2023

Eigen inbreng   

De cursisten zijn gestart met de vraag: ‘Welk onderwerp van de module spreekt mij het meeste aan’. Eén onderwerp, hetzij in ‘De geest der liturgie’ ontdekt of gedurende de bijeenkomsten, wordt thuis uitgewerkt en tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd.

Verplichte literatuur: De Geest van de liturgie (2000)
Joseph Ratzinger / paus Benedictus XVI
Nederlandse vertaling 2006, Vereniging voor Latijnse Liturgie

Van de cursisten wordt gevraagd dit boek aan te schaffen.

 

Over de cursusleider

Pastoor V.A.H. (Victor) Maagd (1978) is pastoor van de R.K. Emmaüsparochie van de Noordoostpolder en woont in Emmeloord. Na zijn priesteropleiding aan het Ariënskonvikt te Utrecht en de Katholieke Theologische Universiteit werd hij in diaken (2007) en vervolgens priester (2008) gewijd door mgr. dr. W.J. Eijk. Pastoor Maagd is bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie en als zodanig lid van de Diocesane Commissie voor kerkmuziek Sint-Gregorius in het bisdom Groningen Leeuwarden (SGGL). Daarnaast is hij lid van de Diocesane Commissie voor Kerkinrichting en Kerkelijk Kunstbezit Bisdom Groningen – Leeuwarden (DCKKK), de Benoemingencommissie, de Diocesane Gebouwencommissie en is kanunnik van het Kathedraal Kapittel.

Meer berichten

Concert rond het Orgel in Haren

Concert rond het Orgel in Haren

CONCERT rond het ORGEL in Haren Op dinsdagavond 6 juni 2023 om 20.15 uur zal voor de eerste maal in de H. Nicolaaskerk in Haren een concert gegeven worden rond het ORGEL. Daarbij zal naast enkele solo-orgelcomposities ook samen met het orgel geconcerteerd zal worden...

Bonifatiusdag 11 juni 2023

Bonifatiusdag 11 juni 2023

Bonifatius en Titus: ‘Maak werk van je geloof!’ Op zondag 11 juni a.s. is de jaarlijkse  Bonifatiusdag, het feest van de patroonheilige van het noorden in het heiligdom van de Bonifatiuskapel te Dokkum. Naast bisschop Ron van den Hout is deze keer mgr. Hans van den...

Expositie “Faces of Freedom”

Expositie “Faces of Freedom”

Als u in Zuidhorn bij de oecumenische vespers geweest bent, in de Goede Week, dan heeft u Aram Pourjafar (parochiaan van de Jozefgemeenschap) al over de sinds vorig jaar omgekomen Iraniërs horen vertellen, en een deel van haar werk kunnen zien. De getoonde portretten...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.