Brief van Paus Franciscus – 20 augustus

Gepubliceerd op: 22 August 2018

Brief van Paus Franciscus – 20 augustus

(vertaling via google translate)

AAN DE MENSEN VAN GOD

“Als één lid lijdt, lijden alle samen daarmee” (1 Kor 12:26). Deze woorden van Sint-Paulus weerklank ik in mijn hart als ik nogmaals het lijden bevestig dat vele minderjarigen ondergaan door seksueel misbruik, machtsmisbruik en gewetensmisbruik door een groot aantal geestelijken en godgewijde personen. Misdaden die diepe wonden van pijn en machteloosheid veroorzaken, voornamelijk onder de slachtoffers, maar ook in hun familieleden en in de grotere gemeenschap van zowel gelovigen als niet-gelovigen. Terugkijkend op het verleden zal nooit een poging om excuses te smeken en om de schade te herstellen ooit voldoende zijn. Vooruitkijkend naar de toekomst, moet geen moeite worden gespaard om een ​​cultuur te creëren die in staat is om dergelijke situaties te voorkomen, maar ook om de mogelijkheid te voorkomen dat ze worden bedekt en bestendigd. De pijn van de slachtoffers en hun families is ook onze pijn, en daarom is het dringend nodig dat we opnieuw onze belofte bevestigen om de bescherming van minderjarigen en kwetsbare volwassenen te waarborgen.

 

  1. Als een lid lijdt …

 

In de afgelopen dagen werd een rapport openbaar gemaakt waarin de ervaringen van minstens duizend overlevenden, slachtoffers van seksueel misbruik, machtsmisbruik en geweten door priesters gedurende een periode van ongeveer zeventig jaar werden beschreven. Hoewel we kunnen zeggen dat de meeste van deze gevallen tot het verleden behoren, hebben we na verloop van tijd de pijn van veel van de slachtoffers leren kennen. We hebben ons gerealiseerd dat deze wonden nooit verdwijnen en dat ze ons met geweld dwingen deze gruweldaden te veroordelen en hun krachten te bundelen bij het ontwortelen van deze cultuur van de dood; deze wonden gaan nooit weg. De hartverscheurende pijn van deze slachtoffers, die in de hemel schreeuwt, werd lang genegeerd, stil gehouden of tot zwijgen gebracht. Maar hun verontwaardiging was krachtiger dan alle maatregelen die bedoeld waren om het tot zwijgen te brengen, of zelfs op te lossen door beslissingen die de ernst ervan verhoogden door in medeplichtigheid te vervallen. De Heer hoorde die roep en liet ons opnieuw zien aan welke kant hij staat. Mary’s lied vergist zich niet en gaat rustig voort in de loop van de geschiedenis. Want de Heer herinnert zich de belofte die hij aan onze vaderen deed: “hij heeft de hoogmoedigen in hun verwaandheid verstrooid; hij heeft de sterken van hun tronen afgeworpen en de geringen opgetogen; hij heeft de hongerigen met goede dingen vervuld, en de rijken heeft hij ledig weggezonden “(Lc. 1: 51-53). We voelen ons beschaamd als we ons realiseren dat onze manier van leven de woorden die we reciteren heeft ontkend en blijft ontkennen.

 

Met schaamte en berouw erkennen we als een kerkelijke gemeenschap dat we niet waren waar we moeten zijn geweest, dat we niet tijdig hebben gehandeld en ons bewust waren van de omvang en de ernst van de schade die aan zoveel levens werd toegebracht. We toonden geen zorg voor de kleintjes; we hebben ze verlaten. Ik maak mijn eigen woorden van de toenmalige kardinaal Ratzinger toen hij tijdens de kruisweg schreef voor Goede Vrijdag 2005, identificeerde hij met de kreet van pijn van zoveel slachtoffers en riep uit: “Hoeveel vuiligheid is er in de kerk, en zelfs onder hen die, in het priesterschap, volledig aan [Christus] behoren te behoren! Hoeveel trots, hoeveel zelfvoldaanheid! Het verraad van Christus door zijn discipelen, hun onwaardige ontvangst van zijn lichaam en bloed, is stellig het grootste leed dat de Verlosser te verduren heeft; het doorboort zijn hart. We kunnen alleen tot Hem roepen vanuit de diepten van ons hart: Kyrie eleison – Heer, red ons! (vergelijk Mt 8:25) “(Negende station).

 

  1. … lijden er allemaal mee samen

 

De omvang en de ernst van alles wat er is gebeurd, vereist dat we deze realiteit op een alomvattende en gemeenschappelijke manier onder de knie krijgen. Hoewel het belangrijk en noodzakelijk is op elke reis van bekering om de waarheid van wat er is gebeurd te erkennen, is dit op zich niet genoeg. Vandaag worden we uitgedaagd als het Volk van God om de pijn van onze broeders en zusters die gewond zijn geraakt in hun vlees en geest, aan te nemen. Als in het verleden de reactie er een was van weglating, dan willen we vandaag dat solidariteit, in de diepste en meest uitdagende zin, onze manier wordt om de huidige en toekomstige geschiedenis te smeden. En dit in een omgeving waar conflicten, spanningen en vooral de slachtoffers van elke vorm van misbruik een uitgestoken hand kunnen tegenkomen om hen te beschermen en hen te redden van hun pijn (zie Evangelii Gaudium, 228). Een dergelijke solidariteit vereist dat we op onze beurt alles veroordelen wat de integriteit van een persoon in gevaar brengt. Een solidariteit die ons oproept om alle vormen van corruptie te bestrijden, vooral geestelijke corruptie. De laatste is “een comfortabele en zelfvoldane vorm van blindheid. Alles lijkt dan acceptabel: bedrog, laster, egoïsme en andere subtiele vormen van egocentrisme, want ‘zelfs de satan vermomt zich als een engel des lichts’ (2 Kor. 11:14) “(Gaudete et Exsultate, 165). De aansporing van Paulus om te lijden onder hen die lijden is het beste tegengif tegen al onze pogingen om de woorden van Kaïn te herhalen: “Ben ik mijn broeders hoeder?” (Gen 4,9).

 

Ik ben me bewust van de moeite en het werk dat in verschillende delen van de wereld wordt gedaan om de nodige middelen te vinden om de veiligheid en bescherming van de integriteit van kinderen en kwetsbare volwassenen te garanderen, evenals het implementeren van nultolerantie en manieren om al degenen die deze misdaden plegen of verdoezelen, zijn verantwoordelijk. We hebben vertraging opgelopen bij het toepassen van deze acties en sancties die zo noodzakelijk zijn, maar ik ben er zeker van dat ze zullen helpen om een ​​grotere zorgcultuur in het heden en de toekomst te garanderen.

 

Samen met die inspanningen moeten alle gedoopten zich betrokken voelen bij de kerkelijke en sociale verandering die we zo hard nodig hebben. Deze verandering vraagt ​​om een ​​persoonlijke en gemeenschappelijke bekering die ons dingen laat zien zoals de Heer doet. Want zoals Johannes Paulus II graag zei: “Als we werkelijk opnieuw zijn begonnen vanuit de contemplatie van Christus, moeten we leren hem vooral te zien in de ogen van degenen met wie hij geïdentificeerd wilde worden” (Novo Millennio Ineunte, 49) ). Om dingen te zien zoals de Heer doet, om te zijn waar de Heer wil dat we zijn, om een ​​bekering van hart in zijn aanwezigheid te ervaren. Om dit te doen, zullen gebed en boetedoening helpen. Ik nodig het hele heilige gelovige volk van God uit voor een boetedoening van gebed en vasten, volgens het gebod van de Heer. [1] Dit kan ons geweten wakker schudden en onze solidariteit en toewijding aanwakkeren tot een cultuur van zorg die “nooit meer” zegt tegen elke vorm van misbruik.

 

Het is onmogelijk om te denken aan een bekering van onze activiteit als een kerk die de actieve deelname van alle leden van Gods Volk niet omvat. Sterker nog, wanneer we geprobeerd hebben om het Volk van God te vervangen, te zwijgen, te negeren of te verminderen tot kleine elites, creëren we uiteindelijk gemeenschappen, projecten, theologische benaderingen, spiritualiteiten en structuren zonder wortels, zonder geheugen, zonder gezichten, zonder lichamen en uiteindelijk, zonder levens. [2] Dit wordt duidelijk gezien op een merkwaardige manier om het gezag van de kerk te begrijpen, wat gebruikelijk is in veel gemeenschappen waar seksueel misbruik en misbruik van macht en geweten hebben plaatsgevonden. Dat is het geval met klerikalisme, een benadering die “niet alleen het karakter van christenen teniet doet, maar ook de neiging heeft om de doopgoden die de Heilige Geest in het hart van ons volk heeft gelegd te verminderen en te onderwaarderen”. [3] Clericalisme, of het nu door priesters zelf of door leken wordt bevorderd, leidt tot een excisie in het kerkelijk lichaam dat veel van de kwaden die we vandaag veroordelen ondersteunt en helpt te bestendigen. “Nee” tegen misbruik zeggen, is een nadrukkelijk “nee” zeggen tegen alle vormen van klerikalisme.

 

Het is altijd nuttig om te onthouden dat “in de heilsgeschiedenis de Heer één volk heeft gered. We zijn nooit volledig onszelf tenzij we tot een volk behoren. Dat is de reden waarom niemand als alleenstaand persoon alleen wordt gered. Integendeel, God trekt ons naar zich toe, rekening houdend met het complexe weefsel van interpersoonlijke relaties in de menselijke gemeenschap. God wilde het leven en de geschiedenis van een volk binnengaan “(Gaudete et Exsultate, 6). Daarom is de enige manier waarop we moeten reageren op dit kwaad dat zoveel levens heeft verduisterd, het te ervaren als een taak met betrekking tot ons allemaal als het Volk van God. Dit besef deel uit te maken van een volk en een gedeelde geschiedenis zal ons in staat stellen om onze zonden en fouten uit het verleden te erkennen met een boetvaardige openheid die ons in staat stelt om van binnenuit vernieuwd te worden. Zonder de actieve deelname van alle leden van de kerk, zal alles wat wordt gedaan om de cultuur van misbruik in onze gemeenschappen te ontwortelen, niet succesvol zijn in het genereren van de noodzakelijke dynamiek voor degelijke en realistische verandering. De boetetische dimensie van vasten en gebed zal ons als Gods volk helpen om voor de Heer te komen en onze gewonde broeders en zusters als zondaars die vergeving smeken en de gratie van schaamte en bekering. Op deze manier komen we met acties die middelen kunnen genereren die zijn afgestemd op het evangelie. Want “telkens wanneer we ons inspannen om terug te keren naar de bron en de oorspronkelijke frisheid van het evangelie te herstellen, ontstaan ​​er nieuwe wegen, nieuwe paden van creativiteit, met verschillende vormen van expressie, meer welsprekende tekens en woorden met een nieuwe betekenis voor de wereld van vandaag “(Evangelii Gaudium, 11).

 

Het is essentieel dat wij als kerk in staat zijn om met verdriet en schaamte de gruweldaden te erkennen en te veroordelen die door toegewijde personen, geestelijken en allen die zijn belast met de taak om waakzaam te zijn voor de meest kwetsbaren, zijn begaan. Laten we om vergeving smeken om onze eigen zonden en de zonden van anderen. Een besef van zonde helpt ons de fouten, de misdaden en de wonden die in het verleden zijn veroorzaakt te erkennen en stelt ons in staat om in het heden meer open te zijn en toegewijd te zijn aan een reis van hernieuwde bekering.

 

Op dezelfde manier zullen boetedoening en gebed ons helpen onze ogen en onze harten te openen voor het lijden van andere mensen en de dorst naar macht en bezittingen te overwinnen die zo vaak de oorzaak zijn van dat kwaad. Mei vasten en bidden openen onze oren voor de stille pijn van kinderen, jongeren en gehandicapten. Een vasten dat ons hongerig en dorstig naar gerechtigheid kan maken en ons ertoe aanzet in de waarheid rond te lopen en alle gerechtelijke maatregelen te ondersteunen die nodig zijn. Een vasten dat ons wakker schudt en ons ertoe brengt om oprecht en liefdadig te zijn met alle mannen en vrouwen van goede wil, en met de samenleving in het algemeen, om alle vormen van machtsmisbruik, seksueel misbruik en gewetensmisbruik te bestrijden.

 

Op deze manier kunnen we duidelijk onze roeping laten zien als “een teken en instrument van gemeenschap met God en van de eenheid van het hele menselijke ras” (Lumen Gentium, 1).

 

“Als één lid lijdt, lijden alle mensen samen”, zei Saint Paul. Door een houding van gebed en boetedoening, zullen we als individu en als een gemeenschap op deze vermaning worden afgestemd, zodat we kunnen groeien in de gave van mededogen, in gerechtigheid, preventie en herstel. Maria koos ervoor om aan de voet van het kruis van haar Zoon te staan. Ze deed dat zonder aarzeling en stond stevig naast Jezus. Op deze manier onthult ze hoe ze haar hele leven heeft geleefd. Wanneer we de verlatenheid ervaren die door deze kerkelijke wonden wordt veroorzaakt, doen we er goed aan, met Maria, “om meer op het gebed te staan”, en proberen we des te meer te groeien in liefde en trouw aan de Kerk (SAINT IGNATIUS OF LOYOLA, Spiritual Exercises, 319 ). Zij, de eerste van de discipelen, leert ons allen als discipelen hoe we moeten stoppen voor het lijden van de onschuldigen, zonder excuses of lafheid. Naar Maria kijken is het model ontdekken van een ware volgeling van Christus.

 

Moge de Heilige Geest ons de genade van bekering schenken en de innerlijke zalving die nodig is om onze misleiding en ons besluit moedig te bestrijden vóór deze misdaden van mishandeling.

 

Vaticaanstad, 20 augustus 2018

 

FRANCISCUS

Meer berichten

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Afgelopen dinsdag zagen we op TV de "persco" van de regering met de aankondiging van nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Naar aanleiding van de eerdere ophef over aantallen kerkbezoekers elders in het land, hebben de Nederlandse...

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

  Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelenUpdate 14-10-2020 Vanaf 28 juni 2020 zijn er weer vieringen in de eigen Jozefkerk.  Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Maar… er zijn wel de...

Boodschap paus Franciscus, Werelddag Migrant en Vluchteling

Boodschap paus Franciscus, Werelddag Migrant en Vluchteling

Gedwongen te vluchten zoals Jezus Christus Landeigen ontheemde mensen onthalen, beschermen, bevorderen en integreren Boodschap van paus FranciscusWerelddag van de Migrant en de Vluchteling 2020zondag 27 september In het begin van dit jaar heb ik mijn toespraak tot de...