Gepubliceerd op: 15 maart 2020

Zondag 15 maart 2020

Beste Parochianen van de H. Hildegardparochie,

Het is voor ons allemaal een wat merkwaardig weekend, waarop we op zondag niet naar de kerk kunnen gaan. Ieder van ons zal dat wel eens eerder zijn overkomen. Er zijn inderdaad redenen genoeg te bedenken om een keer een viering over te (moeten) slaan. Maar tot nu toe is dat altijd vanuit eigen beslissing geweest en dat in de wetenschap dat in de parochie mensen bij elkaar kwamen om te bidden, ook voor de afwezigen. Dit weekend vallen overal in Nederland ( en ook daarbuiten) vieringen uit om de verdere verspeiding van het Corona-virus tegen te gaan.

Dat maakt de situatie onmiddelijk anders en wellicht enigszins dreigend. Niet naar de kerk gaan vanuit eigen keuze is één ding, maar niet kunnen vanwege deze reden voelt heel anders. Ik kan me voorstellen dat velen van U hierover nadenken en dat u zich wellicht ook zorgen maakt. Juist dan is het zo mooi om samen naar de kerk te gaan, gezamelijk te bidden en na de viering ook even met elkaar te praten. Die steun en verbondenheid zijn zo belangrijk. Deze zondag zullen we die verbondenheid  op een andere manier mogen ervaren. Het is zonder meer verstandig om nu te proberen het virus geen verdere kans te geven. De opschorting van de vieringen is daarvan een consequentie. Maar het idee dat we nu in onze zorgen alleen zijn, is niet juist.

In het evangelie van deze zondag wordt verteld over de ontmoeting van Jezus met de Sameritaanse vrouw aan de Jacobsbron. Hij zit daar midden op de dag, op het heetste uur en deze vrouw komt naar de put om er water te halen. In het gesprek dat zich ontvouwt, maakt Jezus duidelijk dat hij haar heel goed kent, weet wie ze is en wat ze in haar leven heeft gedaan. Dat leven lijkt niet een aaneenschakeling van goede keuzes of gelukkige momenten te zijn geweest tot nu toe. Toch wordt dit haar door de Heer niet verweten, wel spreekt hij met haar en belooft hij haar Levend Water, datgene wat haar dorst zal lessen en haar zal steunen.

Een Duitse kunstenaar Sieger Köder heeft deze ontmoeting vastgelegd in een schilderij en daarbij een heel bijzonder perpectief gekozen. Vanuit de diepte van de bron kijken we naar boven. Daar zien we de vrouw staan, het lijkt alsof ze daar alleen is. Ze kijkt de diepte in. Het lijkt alsof ze kijkt in de afgrond van haar binnenste, dat ze daar in het duister haar eigen zorg en verdriet moet zien… Op het schilderij wordt echter ook duidelijk dat ze in die angsten en zorgen, in dat verdriet niet alleen is.  Niet alleen haar gezicht wordt weerspiegeld in de bron, maar ook dat van de Heer zelf. Hij is erbij en kijkt met haar mee, met een troostende blik.

Zo als dat voor haar is, zo mogen we dat allemaal ervaren. Als we ons eenzaam voelen, zorgen maken, bepaald worden door verdriet of in de put zitten, we mogen weten dat we nooit alleen zijn in die situaties van lijden en verdriet. Altijd is het de Heer, die ons nabij wil zijn, ons met zijn steun en liefde wil geleiden.

Dat we dat voor ogen mogen houden op deze zondag en de komende tijd. Wees ervan verzekerd dat pastor Myriam en ik op deze dag voor u zullen bidden. Ook al is de kerk gesloten, ik zal de Eucharistie vieren en dat speciaal doen voor de intenties van alle parochianen. In plaats van de voorbede, zal ik het gebed dat de Nederlandse bisschoppen schreven voor deze tijd, bidden. Graag nodig ik U allen uit om dit met mij mee te doen.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.
Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.
Wij bid­den voor hen
die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werkt
en dienste van heel de samen­le­ving.

Doe ons beseffen
hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwets­baar­heid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.
Door Christus onze Heer. Amen.

Dat we zo ook, over afstand mogen ervaren, dat we een gemeenschap zijn, dat we vooral de nabijheid en de steun van God mogen ervaren.

Met hartelijke groet en zegenwensen,

Pastoor Arjen Jellema, mede namens pastor Myriam Oosting en Sander Hof

 

(Ook volgende week mag U van ons een bericht verwachten op de website en in de nieuwsbrieven)

 

Meer berichten

Dierenmishandeling

Dierenmishandeling

Column van de Bisschop Dierenmishandeling Onlangs werden mij foto’s toegestuurd van mishandelde dieren. Het schijnt meer voor te komen dan we denken. Dat is trouwens met meer zaken zo. Kindermishandeling is in corona-tijd ook toegenomen. Evenals ouderenmishandeling!...

Roepingenzondag 25 mei 2021

Roepingenzondag 25 mei 2021

"Wees niet bang, kom dichterbij" In de Katholieke Kerk van het noorden (Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder) is een blijvende behoefte aan priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, en aan mensen die kiezen voor een kerkelijk huwelijk. Wat kunnen...

Webinar Peter Bootsma op 22 april

Webinar Peter Bootsma op 22 april

Op 22 april -  een webinar door Peter Bootsma, voorzitter van Noorden Duurzaam en Groene Burgemeester van Groningen De webinar opent met de urgentie van duurzame ontwikkeling en de opdracht die ons in Laudato Si wordt gegeven. Daarna wordt aan de slag gegaan met drie...