Gedragen worden door parochianen

Gepubliceerd op: 6 December 2019

Gedragen worden door parochianen

Op het hoogfeest van de heilige Willibrordus hoorden we de woorden uit de Hebreeënbrief: “Gedenkt uw leiders die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest; neemt een voorbeeld aan hun geloof.” Mag ik hier een ervaring tegenover stellen? Bij de uitvaart van de twee pastoors die ik gekend heb in de parochie van mijn jeugdjaren was de kerk lang niet vol. Beiden hadden ze een behoorlijke tijd in de parochie hun pastorale werk verricht, zonder erg op te vallen, en zonder populair te zijn. Ze waren beide eenvoudig en hadden hun taak trouw vervuld. Dat bij de uitvaart de belangstelling zo gering was, viel mij erg tegen en deed pijn.
Een gezonde kerkgemeenschap stelt belang in haar pastores en draagt ze zoals u als parochiaan ook zelf gedragen wilt worden in lief en leed. Dat is een wisselwerking. Priesters, diakens en pastoraal werkers vragen niet om complimenten en bedankjes, ze vragen erom gekend te worden als persoon, én in hun ambt of functie. Die twee dingen horen namelijk bij elkaar. Het persoonlijke en het kerkelijk-ambtelijke zijn erg verweven met elkaar, zeker bij priesters die er hun levensstaat van hebben gemaakt. Spreek de pastores aan op hun professionaliteit. Zij hebben theologie gestudeerd; het is hun ‘vak’. Vraag hen om uitleg van de Bijbel. Stel er belang in dat zij zorgvuldig voorgaan in de liturgie. Vraag de priester om de sacramenten, dan zal hij zich het meest priester voelen, tenminste als u het doet vanuit een open en ontvangende houding.
Het schuurt af en toe tussen parochiaan en pastor. Dat kan ermee te maken hebben dat er verschillende verwachtingen zijn. Pastores zien graag ‘meer geloof bij de kerkgangers’. Parochianen zien graag ‘meer dienstbaarheid’ van de pastores, wat dat ook mag betekenen. Reflectie op de eigen houding als pastor ten aanzien van de parochiaan, en als parochiaan ten aanzien van de pastor, kan het een en ander opklaren. Ga zo nodig het gesprek aan over elkaars verwachtingen.
+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...