Katholieke steun gevraagd voor het Nationaal Holocaust Museum

Gepubliceerd op: 14 May 2018

Katholieke steun gevraagd voor het Nationaal Holocaust Museum

by | May 14, 2018 | Nieuws, Nieuwspagina

“Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren. “

Aan alle priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkers, parochiebesturen en parochianen in de bisdommen van de Nederlandse Kerkprovincie
Utrecht, 10 april 2018

Broeders en zusters,

“Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren.” Met deze woorden van de Joodse schrijver Primo Levi, overlevende van het concentratiekamp Auschwitz, begint een brochure van het Nationaal Holocaust Museum in oprichting. Levi bedoelt de moord op zes miljoen Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, waaronder 104.000 uit Nederland.
Steeds minder mensen hebben nog persoonlijke herinneringen aan de tragedie die zich tussen 1940-1945 in ons land en daarbuiten heeft voorgedaan. Des te belangrijker worden de plaatsen van herinnering waar in woord en beeld de verhalen verteld blijven worden aan komende generaties. We merkten dat ook tijdens de reis van Nederlandse jongeren naar de Wereldjongerendagen in Krakau (2016), waarbij ook een bezoek aan Auschwitz of Dachau op het programma stond.
In Amsterdam is een Nationaal Holocaust Museum in oprichting om de vervolging, transportatie en moord op onze Joodse landgenoten te blijven gedenken. Het doel is vanaf 2019 daadwerkelijk te beginnen met verbouwing tot een permanent Nationaal Holocaust Museum.
Om in onze samenleving een groter draagvlak te creëren voor de benodigde financiën is een Raad van Ambassadeurs gevormd. De R.-K. Bisschoppenconferentie van Nederland steunt de realisatie van dit museum; ondergetekende heeft zitting genomen in de genoemde Raad. Wij willen er als R.-K. Kerk van Nederland aan bijdragen dat de herinnering aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de Joodse, levend blijft. Om te helpen voorkomen dat een misdaad als de Holocaust (Hebreeuws: sjoa ) opnieuw gebeurt.

Wij zijn het als Kerk de Joodse gemeenschap ook verschuldigd. Eeuwenlang immers hebben christenen zich schuldig gemaakt aan Jodenhaat en bijgedragen aan een klimaat waarin de Holocaust mogelijk werd. Tijdens het ‘Mea Culpa’ dat de H. Paus Johannes Paulus Il in het Heilig Jaar 2000 uitsprak, bad hij: “God, onze Vader, U heeft Abraham en zijn nakomelingen uitgekozen om Uw Naam onder de mensen te brengen. Wij hebben diep verdriet over de houding van diegenen die Uw zonen en dochters in de loop van de geschiedenis hebben laten lijden. Wij vragen U om vergiffenis en willen ons ervoor inzetten dat er waarachtige broederlijkheid heerst met het Volk van het Verbond.”
Ook zijn we het verschuldigd aan de katholieken – parochianen, priesters en religieuzen – die tijdens de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven Joden bij zich thuis hebben laten onderduiken of helpen onderduiken en die zich hebben ingezet voor het verzet. Ook noemen wij de Nederlandse bisschoppen, die zich onder leiding van de
aartsbisschop p van Utrecht, Mgr. dr. Jan de Jong tijdens de bezetting meermalen publiekelijk hebben uitgesproken.
De Nederlandse Bisschoppenconferentie wil de katholieke steun voor het Nationaal Holocaust Museum in oprichting graag bevorderen. Als bisschop-referent voor Kerk en Jodendom breng ik bij gelegenheid van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag dit initiatief middels deze brief onder uw aandacht.
Meer informatie over de doelstellingen en de realisatie van het Nationaal Holocaust Museum alsook het rekeningnummer waarnaar een financiële bijdrage kan worden overgemaakt, vindt u op de website van het museum :

https://jck.nl/nl/longread/bouwen-aan-het-nationaal-holocaust-museum
Hartelijk dank voor uw aandacht en met vriendelijke groet,
+ Herman W. Woorts,

Bisschop-referent voor Kerk en Jodendom
Hulpbisschop van Utrecht

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...