Uitnodiging Kostersdagen 2018

Geachte kosters,
De Diocesane Werkgroep Liturgie organiseert in oktober 2018 voor beide vicariaten twee
studiedagen voor kosters. Ontmoeting en verdieping staan daarin centraal. Voor de ochtend is
onze bisschop gevraagd om een lezing te verzorgen. Onder de titel ‘Kan een waakzaam oog nog
bidden ?’ staat onze bisschop stil bij het werk dat de koster ten dienste van de gemeenschap en
de liturgie verricht. Tegelijkertijd staat hij stil bij de vraag of het praktische werk van de koster nog
genoeg ritme biedt om als gelovige mens méé te vieren. Een interessant spanningsveld dat
ongetwijfeld bij velen van u herkenbaar is.
Zoals naar onze gewoonte zijn er, na de lunch, een viertal workshops waarin het thema van de
dag verder zal worden uitgewerkt.

In de hoop u op één van de kostersdagen te ontmoeten groet ik hartelijk,
mede namens de leden van Diocesane werkgroep voor Liturgie,

Pastoor V.A.H. Maagd
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie

Download de folder- Uitnodiging Kostersdagen 2018