Nieuwsbrief 3 mei, vierde zondag van Pasen

Gepubliceerd op: 3 mei 2020

Meditatie Goede herder

Eerste lezing: Handeling 2, 14a.36-41; Tweede lezing: 1 Petrus 2, 20b-25

Evangelie: Johannes 10, 1-10)

 Op deze zondag staan de lezingen in het teken van de Goede herder. In de gelijkenis mag de Heer zelf als de ware goede herder worden herkend, maar het verhaal gaat niet over hem alleen, het is ook een oproep aan de lezer om net als die goede herder te worden. Niet voor niets wordt deze dag als roepingenzondag gevierd.

Het kan een moment zijn om ons te herinneren aan de vele mensen die hun roeping volgden en nu ook nog steeds doen. Mensen die hun hart hebben gevolgd en zich hebben ingezet voor de kerk, voor de maatschappij. Die noden hebben gezien en het aangedurfd hebben om zich aangesproken te voelen.

We vieren deze zondag vlak voor de gedenkdagen rond de bevrijding die straks zo anders verlopen dan we gedacht en gehoopt hadden. Vijfenzeventig jaar vrijheid is iets om enorm dankbaar voor te zijn. De Tweede Wereldoorlog met alle verschrikkingen, de ideologie die bepaalde groeperingen tot untermenschen verklaarde, de poging tot vernietiging die miljoenen het leven kostte, Europa en de hele wereld als een strijdtoneel, bloedvergieten en ontelbare militaire en burgerslachtoffers. Een tijd om te gedenken en lessen uit te trekken, een herwonnen vrijheid om te vieren, jaar in jaar uit.

En zo bleef toch mijn herinnering wat rond die periode circelen. Ik dacht aan de film die ik graag wil gaan zien, “a hidden life” over de geschiedenis van de Oostenrijker Frans Jägerstätter en zijn weigering voor de Nazi’s te strijden, een keuze die hem het leven zal kosten… Maar zijn daad heeft wel uitstraling, maakt indruk op de mensen in  zijn omgeving en geeft hen richting in een moeilijke tijd. Zo moest ik ook denken aan die andere goede herders en herderinnen van die tijd, mensen die voor hun keuzes en inzet kracht in inspiratie vonden in hun geloof. Of je wilt denken aan de Poolse Franciscaan pater Maximiliaan Kolbe, opgepakt vanwege zijn kritische houding tegen het Nazisme, en die de hongerbunker in durfde gaan om het leven van een jonge vader te sparen… Of we denken aan onze eigen pater Titus Brandsma, die de vrijheid van de pers had verdedigd, van de Friese/Blauwhuister pastoor Galema die in ‘s- Herenberg werd opgepakt vanwege zijn verzet, verraden door eigen dorpsgenoten. Ook hij moest zijn dappere houding met de dood bekopen.

Niet al deze herders waren trouwens mannen. Als voorbeeld misschien goed om een paar woorden te wijden aan de Oostenrijkse verpleegster en kloosterzuster Restituta Kafka. Zij weigerde niet alleen om de kruisbeelden uit haar ziekenhuis te verwijderen, maar verwierp tevens het idee dat ze arische patiënten diende voor te trekken, boven mensen van andere rassen. Alleen al deze kritisch houding en een paar brieven van haar hand waarin ze de Nazi-ideologie veroordeelde, waren genoeg voor haar doodvonnis. Maar net als bij de mannen die ik hiervoor noemde, haar inzet, maar vooral ook haar voorbeeld in overschrokkenheid bleef onvergeten. Ze bleef een voorbeeld voor velen en een voorspreekster ook. Haar inzet werd uiteindelijk geëerd door haar officiele zaligverklaring, een erkenning dat haar leven niet alleen een uitdrukking was van oprecht geloof, maar ook een leven dat tot voorbeeld kan worden gesteld. Zo zie ik ze, deze bekende gezichten van het verzet tegen Hitler en zijn regime. Ik denk aan Hannie Schaft uit Haarlem, de Winterwijkse tante Riek (Zij had de leiding over de grootste verzetsorganisatie van Nederland: de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) en werd sterk gedreven door haar christelijke geloof.) en al die andere koeriersters en verzetstrijders en -strijdsters die voor het grote publiek zonder naam bleven. Het waren herders en herderinnen die probeerden om anderen de gevaren van het regiem te laten inzien, die verzet pleegden om een situatie van onrecht snel ten einde te laten komen. Deze mensen die vanwege hun eerlijkheid, vanwege een uitgesproken mening worden herinnerd en geëerd. Vanwege hun grote inzet, die destijds verborgen moest blijven, maar uiteindelijk effect had en werd gezien, die inspirerend werkte.

Zo zoeken we ook in de huidige tijd herders en herderinnen. Mensen die ons het geloof kunnen voorleven, die ons op het pad van geleefd geloof kunnen leiden. Die hebben laten zien dat het soms veel van ons vraagt, soms alles, zelf het eigen leven. In deze tijd kunnen daarbij vanzelfsprekend de gedachten gaan naar de vele artsen en verzorgenden die alles geven in de strijd tegen de Corona.

We hopen op mensen die op een of andere manier herder en herderinnen willen zijn, die ons helpen om kritsch te staan tegenover de maatschappij, tegen ontwikkelingen die we zien, ook in relatie met onze gelovige overtuiging. Die waarschuwen en zorgen uitspreken, die zo proberen te hoeden wat kostbaar is.

Dat wij zelf ook zulke herders en herderinnen mogen zijn.

 

Pastoor Arjen Jellema

 

Informatie over de livestreamviering op zondag 3 mei: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk

  • U kunt hier ook een agenda op vragen. Als u dan de komende zondag aanklikt verschijnt een scherm met daarop de liederen en lezingen van de viering.
  • Mocht u niet in het bezit zijn van een GVL maar wel mee willen zingen, dan kunt u er één halen tijdens de openingstijden van de Salvatorkerk, elke zondag van 11-11.45 uur.

 

Voorgangers:  Bisschop vd Hout, pastoor Arjen, pastor Myriam

Lector:            pastor Myriam

Overweging:   Bisschop

Muziek:           Matthew Schembri (orgel) en Kees Verstappen (Klarinet)

Cantor:            Cantorgroep Walfried: Gerard Sleumer en Truus Stam

Collecte:         Roepingenzondag,

IBAN NL94INGB0650250826 t.n.v. Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen-

Leeuwarden

 

Ten tijde van het maken van deze nieuwsbrief was de overweging van bisschop van der Hout nog niet bekend. Deze zal na de viering op de website verschijnen.

Openingstijden Salvatorkerk:

Het is mogelijk om op de zondagochtenden een kaarsje op te steken tussen 11-11.45 uur in de Mariakapel van de Salvatorkerk. Er zullen gastvrouwen en/of gastheren aanwezig zijn. U bent welkom zolang u niet verkouden en/of grieperig bent of hoest en/of koorts heeft. 

 

Voorbedeboek

Graag willen we ook in de livestreamvieringen aandacht besteden aan het gebed waar u om vraagt. U kunt uw voorbede per email naar pastoor.jellema@hildegardparochie.nl  sturen, dan wordt deze in de volgende zondagsviering genoemd.

 

Gebed van Paus Franciscus voor de meimaand tijdens de Corona-crisis

Onder Uw bescher­ming nemen wij onze toevlucht, o heilige Moeder van God.

 

In deze dra­ma­tische situatie, vol lij­den en angsten die de hele wereld treffen, wen­den we ons tot u, o Moeder van God en onze Moeder, en zoeken toevlucht onder uw bescher­ming en bescher­ming.

 

O Maagd Maria, richt in deze pandemie van het Corona­vi­rus uw barm­har­tige ogen naar ons en troost degenen die rouwen en huilen om hun gelief­den die soms begraven zijn op een manier die de ziel pijn doet. Steun ie­der­een die zich zorgen maakt over de zieken, bij wie ze niet in de buurt kunnen zijn vanwege het risico op infectie. Geef ver­trouwen aan degenen die bezorgd zijn over de onzekere toe­komst en de impact ervan op de economie en het werk.

 

Moeder van God en onze moeder, verkrijg voor ons van God, de barm­har­tige Vader, dat deze zware be­proe­ving ten einde komt en dat hoop en vrede weer aan de horizon ver­schij­nen. Kom voor ons tussenbeide bij Uw god­de­lijke Zoon zoals in Kana, zodat de families van de zieken en de over­le­de­nen getroost kunnen wor­den en dat ze het ver­trouwen in hun hart kunnen terug­krij­gen.

 

Bescherm de artsen, verpleeg­kun­digen, ge­zond­heids­wer­kers en vrij­wil­li­gers die voorop lopen in deze nood­si­tua­tie en hun leven riskeren om anderen te red­den. Begeleid hun heroïsche in­span­ningen en geef ze kracht, vrien­de­lijk­heid en ge­zond­heid.

 

Wees bij degenen die dag en nacht voor de zieken zorgen en help de pries­ters die, met pas­to­rale ijver en toe­wij­ding aan het evan­ge­lie, proberen ie­der­een te helpen en een steun te zijn.=

Heilige Maagd Maria, verlicht de geest van weten­schappers om passende oplos­singen te vin­den om het virus te bestrij­den.

Help degenen die de lei­ding hebben over de naties om wijs­heid, zorg en vrijgevig­heid uit te oefenen, en met voor­uit­ziende blik en in de geest van soli­da­ri­teit door middel van sociale en eco­no­mische pro­gram­ma’s al diegenen te helpen die de essentiële zaken missen om te leven.

 

Heilige Maria, raak de gewetens aan zodat de enorme geld­be­dragen die nu voor de uitbrei­ding en ver­volma­king van steeds gea­van­ceerdere wapen­sys­te­men wor­den gebruikt in plaats daar­van wor­den aangewend voor adequaat onder­zoek om soortge­lijke rampen in de toe­komst te voor­ko­men.

 

O geliefde moeder, laat het gevoel bij een grote familie te horen in de wereld groeien, in het besef van de band die ons allemaal verenigt, zodat we zoveel armoede en ellen­dige situaties kunnen verhelpen in een geest van broe­der­lijk­heid en soli­da­ri­teit. Sterk ons zodat we standvas­tig kunnen blijven in ons geloof, door­zet­tings­ver­mo­gen hebben en volhar­den in gebed.

 

O Maria, trooster van de bedroef­den, houd al uw kin­de­ren in moei­lijk­he­den in uw armen en verkrijg van God dat Hij ingrijpt in zijn almacht om ons te bevrij­den van deze vre­se­lijke epidemie, zodat het leven weer vre­dig en normaal kan wor­den.

 

We ver­trouwen ons aan u toe, die op onze weg schittert als een teken van red­ding en hoop. O goeder­tieren, o liefde­volle, o zoete Maagd Maria. Amen.

 

Jeugd:

Voor deze week heeft de kinderwerkgroep van de locatie Walfried een bijdrage geleverd. Achtergrondverhaal en informatie vindt u op de website: https://www.hildegardparochie.nl/jezus-de-goede-herder-voor-kinderen/

De Goede herder – raam in de Emmauskerk

Meer berichten

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021 Palmzondag en Goede WeekIn deze nieuwsbrief vindt u o.a.: Nieuws rond de Vastenactie voor zover bekend Informatie over de vieringen en activiteiten in de Goede Week en Pasen (ook voor de jeugd) Daarnaast links naar...

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Zegen in lockdown-tijd Zegen deze dagDe mensen die niet naar buiten kunnenDe mensen die zich opgesloten voelenDe mensen die opgesloten zijnZegen deze dagDe mensen die opgesloten zijn in zichzelfDe mensen die zich ingesloten voelenDe mensen die ruimte en adem...

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Bijzondere vieringen: Aswoensdag in Coronatijd Woensdag 17 februari is het Aswoensdag met een viering om 19 uur. Een askruisje kunnen we dit jaar helaas niet ontvangen. Dat zou tegen de Corona-regels ingaan. Maar er is een alternatief gevonden. Een ritueel waarbij...