Nieuwsbrief pastores 4e Zondag van de Vasten

Gepubliceerd op: 23 maart 2020

Inhoud van deze Nieuwsbrief:

  • Meditatie bij de lezingen van de zondag
  • Liturgie en vieringen
  • Gebed van de bisschoppen
  • Geloofsgemeenschap in Coronatijd: aandachtspastoraat
  • Opgeven voor Nieuwsbrief van uw gemeenschap

Meditatie:

In deze nieuwsbrief geven we u de meditatie van de week, geschreven door Sander Hof. Zijn meditatie heeft betrekking op de lezingen van deze week:

Evangelielezing: Uit het evangelie volgens Johannes 9, 1-41

(Eerste lezing: Eerste boek Samuël 16, 1b.6-7, 10-13a; Tweede lezing: De brief aan de Efeziërs 5, 8-14)

Evangelie: Joh. 9, 1-41

 

De vreugde die de Heer ons geeft is onze kracht.

 Het is vandaag de vierde zondag in de Veertigdagentijd, ook wel zondag laetare (= verheugt u) genoemd. Een vreugdevolle zondag. De Veertigdagentijd is halverwege, we zijn al een flink eind op weg naar Pasen. De liturgische kleur laat dat ook zien: Roze. Het wit van Pasen schijnt al door het paars van de Vastentijd. Een vreugdevolle zondag dus.

 Maar kunnen we wel verheugd zijn bij alles wat er op dit moment op ons afkomt? Er wordt zoveel afgelast of uitgesteld vanwege deze pandemie. Moeten we deze zondag ook niet uitstellen tot betere tijden? Tot het moment dat we weer met elkaar in de kerk kunnen zitten en als geloofsgemeenschap God weer mogen ontmoeten in Woord en Sacrament? Is het niet al te gewaagd nu over vreugde te beginnen?

Ik denk het niet. Want vreugde is iets anders dan blijdschap. Blijdschap is een heerlijk gevoel. Als alles goed gaat zijn we blij. Maar blijdschap is daarmee vaak ook vluchtig. Als de leuke omstandigheden verdwijnen, is ook onze blijdschap snel verdwenen. Vreugde gaat dieper dan een gevoel van blijdschap.

 Wat vreugde is laat het Evangelie van vandaag ons heel goed zien. De man die blindgeboren was heeft het beste zicht op wat vreugde is. Bedelend bij één van de tempelpoorten zit hij in het blikveld van Jezus en zijn leerlingen. De leerlingen zien in deze blinde vooral een aanleiding tot een theologisch dispuut. Een gesprek over zonde, schuld en straf. Zij zien deze mens niet maar voeren over zijn hoofd heen een gesprek met hun rabbi. Wat moet de man zich eenzaam hebben gevoeld. En toch is hij niet verbitterd.

 Wanneer hij het zicht in de ogen heeft gekregen wordt hij ondervraagd door de godsdienstige leiders van het volk. Hun ongeloof en cynisme brengen hem niet van zijn stuk. Ze maken hem niet bang.

Wat een contrast met zijn ouders die beheerst wordend door angst als ze worden ondervraagd door de joodse leiders. Het is deze angst die hen er zelfs toe brengt dat zij zich distantiëren van hun zoon.

Maar zelfs dat breekt de vreugde van deze, inmiddels, ex-blinde niet. Frank en vrij gaat hij met de joodse leiders in gesprek en komt hij tot de slotconclusie dat Jezus een Gezondene van God moet zijn. Zijn vreugde verdwijnt ook niet wanneer het cynisme van deze joodse leiders omslaat in woede en hij verbannen wordt uit de synagoge. Verbannen uit de geloofsgemeenschap. Wanneer hij, zeg maar, voor onbepaalde tijd gedwongen in isolatie moet. Dit alles ontneemt hem zijn vreugde niet.

Zijn vreugde kan tegen al deze moeilijkheden op. Waarom? Omdat het geworteld is in vertrouwen. Zijn vreugde vindt haar bron in het vertrouwen op Degene die hem heeft genezen.

Vol vertrouwen ging hij naar de Siloam vijver om zich te wassen, terwijl de vreemde Man hem slijk op de ogen had gesmeerd. Vol vertrouwen werpt hij zich op de knieën voor Hem wanneer hij zijn geloof in Hem heeft beleden. Zijn vreugde komt niet uit hemzelf. Zijn vreugde is gelegen in een goed zicht op wie Jezus is en in een groot vertrouwen op Hem.

 Juist in deze crisistijd vieren we als kerk zondag laetare. De zondag van de vreugde. De reden van deze vreugde is niet altijd gelegen in voorspoed en gelukkige tijden. Nee, deze vreugde kan samengaan met een diep gevoel van eenzaamheid. Deze vreugde verdampt niet als mensen om ons heen uit angst dingen zeggen en doen die wij voor onmogelijk hielden. Deze vreugde blijft wanneer familiebanden verstoord raken omdat onze dierbaren anders reageren dan wij hadden verwacht of gehoopt. Deze vreugde blijft zelfs wanneer we ziek worden. Deze vreugde verdwijnt niet wanneer we in gedwongen zelfisolatie moeten. Wanneer we ons een tijd niet kunnen optrekken aan de wekelijkse samenkomst met medegelovigen. De reden van deze vreugde is namelijk niet gelegen in de omstandigheden waarin we verkeren. De enige bron van deze vreugde is de persoonlijke ontmoeting met Jezus, het licht van de wereld.

 Ik denk dat het juist wel mooi is om in deze tijd stil te staan bij onze vreugde. Ook in crisistijd mogen we verheugde mensen zijn. Niet omdat de omstandigheden zo rooskleurig zijn. Nee, deze vreugde kan samengaan met onzekerheid over welke maatregelen er nog genomen moeten worden. Met angst om ook besmet te raken met een virus waar geen medicijn voor is. De vreugde kan samengaan met een gevoel van eenzaamheid omdat niemand het huis nog uit mag of durft. Onze levensvreugde vindt haar fundament in de ontmoeting met Jezus.

 Nee, voor een tijd ontmoeten we Hem niet in de kerk. Maar zijn aanwezigheid is wel merkbaar in hoe we als geloofsgemeenschap naast elkaar willen blijven staan. Door middel van een telefoontje of de mogelijkheid om boodschappen voor u te laten doen als u dat niet meer kunt. Als parochie proberen we dit vorm te geven. Daarover kunt u lezen in de pastorale brieven. Het is ons gebed dat u in al deze initiatieven de liefdevolle blik van Jezus mag herkennen. Dat de ontmoeting met deze liefde ons blijvende vreugde mag geven.

 Ik wens u, mede namens pastoor Arjen Jellema en pastor Myriam Oosting een vreugdevolle zondag toe.

Dat deze goddelijke vreugde onze kracht mag zijn.

Sander Hof

 

Liturgie en vieringen:

Zoals Sander al schreef is het inmiddels de vierde zondag van de Veertigdagentijd. Zondag Laetare, maar kunnen we ons wel verheugen in deze tijd? Voor heel veel van ons is deze tijd een voorbereiding voor misschien wel het belangrijkste feest in het kerkelijk jaar: Pasen. Dit jaar zullen er geen publieke vieringen zijn tot in ieder geval na de Pasen. Meer informatie kunt u vinden op https://bisdomgl.nl/ook-met-palmzondag-en-pasen-geen-publieke-liturgische-vieringen/

 We denken erover na hoe we toch vorm kunnen gaan geven aan de bijzondere dagen die voor ons liggen. We proberen te organiseren dat er op Palmzondag palmtakjes in onze kerken klaarliggen met kaarsjes, die u kunt ophalen. Over de verdere invulling van de Goede Week hoort u nog in een volgende Nieuwsbrief.

 

Alternatieven voor de vieringen op zondag:

  • U kunt kijken op TV naar de Eucharistievieringen op zondagochtend om 10 uur op Nederland 1 verzorgd door de KRO, voorafgegaand door het Geloofsgesprek vanaf 9.45 uur dat als context dient voor de viering.
  • Op internet kunt u deze viering ook bekijken op

www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering.

 

Gebed van de bisschoppen

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,

wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,

dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

 

 

Geloofsgemeenschap in Coronatijd: aandachtspastoraat

Nu de zondagvieringen, vergaderingen en veel contactmogelijkheden wegvallen willen we toch proberen ons geloof op diverse manieren handen en voeten te geven. En dat geldt ook voor de onderlinge verbondenheid. Speciale aandacht willen we geven aan ouderen en kwetsbare mensen. Nu we hen niet of moeilijk kunnen bezoeken zijn we in onze parochie bezig met het kijken of we een vorm van (telefonisch) aandachtspastoraat kunnen opzetten. In alle vier locaties zijn we bezig vrijwilligers te zoeken die de ouderen in de parochie kunnen bellen, en in sommige locaties eventueel ook nog kunnen helpen met boodschappen als dat nodig mocht zijn.

Op dit moment weten we nog niet precies of en hoe dit op alle locaties gaat lukken. Maar we werken er uit alle macht aan. Enkele ouderen hebben al telefoon van ons gehad.  We hebben heel fijne en dankbare reacties van hun gehad. Sommigen geven aan dat het niet meevalt om minder of geen bezoek te krijgen. Een belletje wordt dan extra op prijs gesteld.

 

Graag willen we ook u aanmoedigen om ouderen of alleenstaanden die u kent een hart onder de riem te steken met een telefoontje of kaartje.

 

En laten we vooral niet vergeten voor elkaar te bidden, voor alle zieken en voor alle mensen die nu in vitale beroepen werken en proberen ons land draaiende te houden.

 

Opgeven voor de Nieuwsbrief van uw gemeenschap

In de wekelijkse nieuwsbrieven die we per mail verspreiden, houden we u zo goed mogelijk op de hoogte wat er in uw locatie gedaan wordt. Als u nog geen nieuwsbrief per mail ontvangt, maar dat wel zou willen kunt u zich hiervoor opgeven.

Voor de Jozeflocatie kunt u hiervoor een mail sturen naar: jozefnieuwsbrief@gmail.com

Voor de Nicolaaslocatie kunt u hiervoor een mail sturen naar: nicolaasraad@hildegardparochie.nl

Voor de Salvatorlocatie kunt u hiervoor een mail sturen naar: salvatorraad@hildegardparochie.nl

Voor de Walfriedlocatie kunt u hiervoor een mail sturen naar webbeheer@hildegardparochie.nl

 

We willen iedereen veel sterkte wensen en zijn in gebed met u verbonden,

 

Mede namens pastoor Jellema en Sander Hof

Pastor Myriam

Meer berichten

Dierenmishandeling

Dierenmishandeling

Column van de Bisschop Dierenmishandeling Onlangs werden mij foto’s toegestuurd van mishandelde dieren. Het schijnt meer voor te komen dan we denken. Dat is trouwens met meer zaken zo. Kindermishandeling is in corona-tijd ook toegenomen. Evenals ouderenmishandeling!...

Roepingenzondag 25 mei 2021

Roepingenzondag 25 mei 2021

"Wees niet bang, kom dichterbij" In de Katholieke Kerk van het noorden (Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder) is een blijvende behoefte aan priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, en aan mensen die kiezen voor een kerkelijk huwelijk. Wat kunnen...

Webinar Peter Bootsma op 22 april

Webinar Peter Bootsma op 22 april

Op 22 april -  een webinar door Peter Bootsma, voorzitter van Noorden Duurzaam en Groene Burgemeester van Groningen De webinar opent met de urgentie van duurzame ontwikkeling en de opdracht die ons in Laudato Si wordt gegeven. Daarna wordt aan de slag gegaan met drie...