Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 12 april

Gepubliceerd op: 12 april 2020

Paasgeloof, niet vanzelfsprekend, maar wel hoopvol, overweging bij Johannes 20, 1-9

Beste mensen, het is Pasen vandaag, we zingen halleluja, en terecht. En toch geloof ik dat veel mensen iets van een gemengde feestvreugde ervaren. Want we vieren het feest van de verrijzenis, het feest van het nieuwe leven. Maar veel mensen kunnen het niet samen vieren. En we voelen rondom ons de gevolgen van de coronacrisis.

Het is misschien goed om te beseffen dat ons Paasgeloof iets geweldig kostbaars is, dat ons veel hoop, houvast en kracht kan geven. Maar dat het geen doekje voor het bloeden is, geen goedkope troost. En geen vanzelfsprekend geloof. Nu niet, maar ook in het prille begin van de kerk niet.

Het Paasverhaal dat we vandaag gelezen hebben, maakt dat duidelijk. Het speelt de allereerste Paasmorgen. Maria Magdalena gaat naar het graf. Niet om daar de Verrezen te zoeken. Dat dat zou kùnnen gebeuren lag op dat moment nog buiten het voorstellingsvermogen van de leerlingen. Ze ging waarschijnlijk naar het graf, zoals wij ook doen met onze dierbaren. Om bij het graf te verwijlen, te rouwen, je geliefde te herinneren. Misschien ook moed putten uit de herinneringen om verder te kunnen.

Maar dan, grote schok. De steen van het graf is weggerold en het graf is leeg. En dan wordt niet aan Jezus’ woorden en aan de Schrift gedacht, dat Hij uit de doden moest opstaan. Nee, het eerste waar aan gedacht wordt is lijkroof. Alsof het al niet erg genoeg was, nu dat ook nog!

En Petrus en de andere leerling, zien wel het lege graf, en ook de zweetdoek en de zwachtels. Maar van een levendig paasgeloof in de verrijzenis, daar is echt nog geen sprake van. Er staat wel dat die andere leerling geloofde. Maar dat is nog geen verrijzenisgeloof. Dat blijkt ook wel uit het vervolg. want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

Ja, het is eerste Paasdag, maar de kerk laat ons een verhaal lezen waarin de leerlingen van Jezus nog niet tot geloof gekomen zijn, maar het geloof pas begint te ontwaken. En zo wordt duidelijk dat Paasgeloof niet zoiets als een kant-en-klaar-pakketje is dat je maar hoeft open te maken. Het is niet vanzelfsprekend. Voor de leerlingen was het niet vanzelfsprekend dat Jezus zou verrijzen, en toen het toch gebeurde heeft het tijd gekost om dit te geloven en te beseffen wat dat inhield. Daar is tijd overheen gegaan.

 Ook voor ons hoeft het Paasgeloof niet vanzelfsprekend te zijn. Ieder gaat zijn eigen geloofsweg. We kennen de verhalen uit de Schrift, maar niemand van ons heeft ooit iemand terug gekregen uit de dood. En ik vermoed dat weinigen van ons een ontmoeting met de verrezen Jezus hebben gehad. Ieder moet zijn eigen geloofsweg gaan. 

Wat de verhalen van Pasen nog meer duidelijk maken is dat lijden en verrijzenis bij elkaar horen. Van Witte Donderdag tot Paaswake vieren en volgen we de weg van Jezus, beginnend met het laatste avondmaal, het verraad, lijden en sterven tot aan de verrijzenis op Paasmorgen. Ons Paasgeloof neemt het lijden en de dood serieus. Er is geen verrijzenis, nieuw leven zonder voorafgaand sterven.

En daarom is ons Paasgeloof geen magische pleister voor alle wonden. Zo van: geloof maar dat het beter wordt en hocus pocus: het lijden is over en iedereen is weer blij. Ons Paasgeloof zegt wel dat er nieuw leven mogelijk is na sterven of verlies. Maar niet dat sterven of verlies geen pijn doet of zou doen. Verlies en pijn horen nog bij dit leven. Ons Paasgeloof wil ons wel helpen om lijden en verlies te dragen. Een plek te geven en verder te kunnen. Want ons Paasgeloof geeft hoop en uitzicht.

 Ook bij zo’n heftige crisis als we nu meemaken, met alle uitdagingen waar we voor gesteld worden, mogen we geloven in nieuw leven. De coronacrisis zal een einde nemen. En dan zal er veel zijn om te rouwen. Verlies van mensenlevens, verlies van arbeidsplaatsen, verlies op allerlei gebied. Maar ook veel om dankbaar voor te zijn. De solidariteit van veel mensen met elkaar. Alle spontane hulpinitiatieven. Dat we weer samen mogen zijn, niet alleen virtueel contact en virtueel bezoek, maar weer echt samen zijn. En ook samen vieren.

Een crisis stelt ons ook altijd weer voor vragen. Nu het “gewone”, haastige leven van alledag tot stilstand werd gebracht, merken we des te meer wat echt waardevol is in het leven. Hoe waardevol contacten zijn. Hoe waardevol vele beroepen  zijn in de publieke sector die misschien wel jarenlang zijn ondergewaardeerd. Ieder kan voor zichzelf invullen wat zij of hij in deze tijd het meest mist, of het meest waardeert.

En ik hoop dat we dit besef van wat het meest waardevol is in het leven ook meenemen na de coronacrisis. Dat we over een aantal maanden, misschien nog later, niet zo maar naar het “gewone” leven teruggaan, alsof er niets gebeurd is. Maar dat we die waardering voor wat echt waardevol is, ook omzetten in daden, in de manier waarop we willen leven, en waarop we willen samenleven. Dat ons leven en samenleven nieuw mag worden.

 Ons Paasgeloof neemt het leven met alles wat dat meebrengt serieus. En het zegt ons: er kan geen lijden zo groot zijn, geen dal te diep, geen wanhoop zo groot of Jezus heeft het meegemaakt. Hij kent ons lijden, Hij is solidair met ons.

Mogen we geloven in zijn zorg en liefde. Mogen we de tekenen van zijn werken in onze wereld zien. Ons steeds opnieuw laten inspireren door Jezus en Zijn Blijde Boodschap, te bidden, samen te komen om kracht te vinden om te getuigen van de Blijde Boodschap. Pasen is elk jaar weer een oproep aan ons om mensen van de hoop te worden, die zich niet laten vellen door wanhoop, tegenslag. Nooit vanzelfsprekend, ook niet van de ene dag op de andere. Ook dat leert het evangelie van vandaag ons, maar het zegt ook dat het uiteindelijk wel allemaal goed komt. We mogen hoopvol Pasen vieren. Amen. 

Pastor Myriam

Livestreaming Vieringen: vanuit de H. Nicolaaskerk in Haren

  • Paaszondag 9.30 uur

En vanaf dan elke zondagochtend 9.30 uur

Openingstijden Salvatorkerk:

Het is mogelijk om op de zondagochtenden waarop geen vieringen worden gehouden een kaarsje op te steken tussen 11-11.45 uur in de Mariakapel van de Salvatorkerk. Er zullen gastvrouwen en/of gastheren aanwezig zijn. U bent welkom zolang u niet verkouden, grieperig of hoest en/of koorts heeft, een vanzelfsprekendheid in deze dagen bij elk contact met anderen.

 Diaconie Salvator:

Boodschappendienst:  Wanneer u behoefte heeft aan iemand die voor u de boodschappen kan doen: salvatorraad@hildegardparochie.nl.

Luistertelefoondienst Salvator: Wanneer u behoefte heeft aan een luisterend oor dan kunt u bellen met een van de pastores of een vrijwilliger op telefoonnummer 050-5253467.

 

Collectes:

  • Help projecten Vastenactie!
    • bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie of online via website vastenactie.nl
    • of via de bankrekening van de Salvatorgemeenschap NL84 INGB 0000 9509 51 o.v.v. Vastenactie. Er is inmiddels €1316,75 binnengekomen!
  • Voedselbank Groningen
    • U kunt uw gift storten op rekening Voedselbank stad Groningen NL53RABO0329449028 o.v.v. Feithhuis. (Zie ook de Nieuwsbrief van de Voedselbank op onze website.)

 

Paasmeditatie: Opstaan

Wat wil ik?
Terwijl ik roep in de stilte van de nacht?
Een antwoord?

Dat is de vraag niet,
de vraag is:
Kan ik het antwoord aan?
Ook als het klinkt als: “VOLG MIJ!”

Als er iets moet opstaan vannacht
is het onze moed om te doen als Hij

Als er iets moet opstaan
is het onze wil Hem te volgen

Als er iets moet opstaan is het ons geloof
dat de dood niet het laatste woord heeft

Als er iets nieuws moet zijn vannacht
is het onze liefde geboren in Hem
maar bestemd voor de wereld

Als er iets moet opstaan vannacht
is het mijn antwoord op: “Heb je mij lief?”

En pas op als je ‘Ja’ zegt,
want het Woord dat opgestaan is zegt:
Oké, dat is goed, volg Mij…

(Uit: Intercity bestemming Pasen)

Meer berichten

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021 Palmzondag en Goede WeekIn deze nieuwsbrief vindt u o.a.: Nieuws rond de Vastenactie voor zover bekend Informatie over de vieringen en activiteiten in de Goede Week en Pasen (ook voor de jeugd) Daarnaast links naar...

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Zegen in lockdown-tijd Zegen deze dagDe mensen die niet naar buiten kunnenDe mensen die zich opgesloten voelenDe mensen die opgesloten zijnZegen deze dagDe mensen die opgesloten zijn in zichzelfDe mensen die zich ingesloten voelenDe mensen die ruimte en adem...

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Bijzondere vieringen: Aswoensdag in Coronatijd Woensdag 17 februari is het Aswoensdag met een viering om 19 uur. Een askruisje kunnen we dit jaar helaas niet ontvangen. Dat zou tegen de Corona-regels ingaan. Maar er is een alternatief gevonden. Een ritueel waarbij...