Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Gepubliceerd op: 14 februari 2021

Bijzondere vieringen:

Aswoensdag in Coronatijd

Woensdag 17 februari is het Aswoensdag met een viering om 19 uur.
Een askruisje kunnen we dit jaar helaas niet ontvangen. Dat zou tegen de Corona-regels ingaan. Maar er is een alternatief gevonden. Een ritueel waarbij droge as over de hoofden van de gelovigen gestrooid zal worden. Zo kan de essentie van het ritueel behouden blijven en kunnen de Corona-regels ook gevolgd worden.
We hopen daarom toch op inspirerende Aswoensdagvieringen, al zal het een beetje anders dan anders zijn, en kunnen we met minder mensen vieren.
En we willen u allen graag een vruchtbare Veertigdagentijd toewensen.

Pastoor Arjen Jellema en pastor Myriam Oosting

 

Boeteviering:

Op woensdagavond 3 maart om 19 uur zal er een boeteviering worden gehouden in de Salvatorkerk. Het maakt deel uit van de avondgebeden op de woensdagavonden.
Centraal staat een afbeelding van een vastgebonden Jezus. Teksten uit het Oude Testament en het Evangelie vertellen over het lijden van de Heer en ook de liederen staan in het teken van het lijden en de vastenperiode. De overweging stelt de vraag naar ons eigen handelen. Hebben wij aandacht voor de mensen om ons heen of zijn ook wij diegenen die anderen soms bewust of onbewust pijn doen. Een gebaar van boete maakt deel uit van de viering en ook is het mogelijk na afloop van de viering het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Vooraankondiging Vastenactie 2021

Ook dit jaar gaan we ‘even minderen voor een ander’. Onder het thema ‘Werken aan je toekomst’ zet de Vastenactie zich in voor projecten die verschillende vormen van beroepsonderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden. In onderstaande link ziet u in de video meer over dit thema.
https://www.youtube.com/watch?v=GKv0R9DtQyA

In de viering op zondag 21 februari, waarin pastoor Arjen Jellema voorgaat, zal ook aandacht worden geschonken aan het thema Werken aan je toekomst van de Vastenactie.
Natuurlijk dragen wij samen ons steentje bij aan de Vastenactie. Iedere zondag in de vastentijd is er zoals gewoonlijk een tweede collecte voor de Vastenactie. Ook vindt u in de komende Vierkant een Vastenactiezakje. Het zou fijn zijn als u dat invult of vult en dit zakje dan in de speciale Vastenactie-bus in de kerk doet.

Activiteit: Wandel voor een ander

Eén Vastenactie-activiteit waaraan iedereen mee kan doen op een tijdstip dat het schikt, willen we nu alvast vermelden: We hebben plannen om te wandelen.
Voor iedere gelopen kilometer leggen we geld in. Zo lopen we virtueel, samen met mensen uit het hele land, dwars door Afrika. In de komende Vierkant leest u hierover meer. Informatie kunt u alvast inwinnen bij Mieke Mulder miekemulthie@hotmail.com of 06 50 85 36 70. We hopen dat veel mensen mee gaan wandelen.

 

Van Maria Lichtmis tot Pinksteren

Elk jaar bieden we u de mogelijkheid om in de vastentijd het Veertigdagen-meditatieboekje aan te schaffen. Dit jaar hebben we iets anders. Een nieuw gebedenboek, om te bidden van Maria Lichtmis tot Pinksteren. Als een aanmoediging om thuis te kunnen bidden in de tijd van Vasten, Goede Week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Als een teken van hoop om thuis je geloof te vieren nu het in de kerk vaak nog niet mogelijk is.
Aan dit nieuwe gebedenboek werkte een grote groep mensen mee: kloosterlingen, bisschoppen, spirituele voortrekkers, wetenschappers, mannen en vrouwen. Ze hebben hun favoriete gebeden voor de vastentijd en paastijd ingestuurd en lichten ook steeds toe waarom dat gebed zo veel voor hen betekent.
Te bestellen bij Lida Heethuis, lida.heethuis@gmail.com of
06-41508200. Voor € 10,- bent u in het bezit van het boekje. De opbrengst is voor het vastenactieproject “Werken aan je toekomst”.

Huispaaskaars bestellen

Het ziet er naar uit dat we ook dit jaar nog niet als vanouds Pasen kunnen vieren. Daarom juist kan een huispaaskaars voor ons van extra betekenis zijn als symbool van geloof en hoop. Het is mooi om op bijzondere momenten deze kaars aan te steken.
De vastentijd is nog niet begonnen, maar de huispaaskaarsen kunnen nu al besteld worden. U kunt kiezen uit de hiernaast getoonde kaarsen.

Kaarsafbeelding

Lichtblauw kruis met het Lam Gods H 20 cm ∅ 6cm €11,50
Verrezen Christus H 25 cm 6 cm. ca € 13,-
Levensboom H 30 cm 7 cm ca € 17,50.
Deze laatste heeft dezelfde afbeelding als de grote paaskaars in onze Salvatorkerk.

Tot 15 maart zijn de huispaaskaarsen te bestellen bij George Mulder via de mail jgb.redlum@hotmail.com of telefonisch 06 39 14 56 69.

Achtergrond van Aswoensdag en het askruisje

Het askruisje heeft een rijke en complexe symboliek. Hieronder worden deze globaal gegeven.

Geschiedenis:

Aswoensdag ontstond uit de praktijk van de openbare boete: wie een zware zonde begaan had, meldde zich aan bij de bisschop en bij het begin van de veertigdagentijd werd hen een boetekleed aangetrokken en werden ze met as bestrooid. In een ritueel werden de boetelingen tot Witte Donderdag uit de vierende gemeenschap gebannen. Deze gebruiken waren al in het Oude Testament en zelfs in het heidendom.
Tegen het einde van het eerste millenium begonnen steeds meer gelovigen, die zich bewust waren van hun eigen zondigheid, zich met as te bestrooien. Toen dan ook het gebruik van de openbare boete verloren ging, werd de praktijk van de asoplegging voor alle gelovigen algemeen. Hiermee werd de aanbeveling van paus Urbanus II in 1091 nauwkeurig opgevolgd. In tegenstelling tot de boetelingen werden de gelovigen niet uitgestoten uit de geloofsgemeenschap. Wel werden ze afgezonderd van het priesterkoor door middel van een hongerdoek. Aanvankelijk werden bij de mannen de as op het hoofd gestrooid en bij de vrouwen een kruis op het voorhoofd getekend. In de twaalfde eeuw werd vanuit Rome voorgeschreven dat de as afkomstig moest zijn van de verbrande gewijde palmtakjes van het vorige jaar.
Vandaag de dag gebeurt de zegening en het opleggen van de as na het evangelie en de homilie. In het zegengebed wordt verwezen naar de bedoeling van de veertigdagentijd: ‘Dat zij met een zuiver hart het paasmysterie kunnen vieren van uw Zoon’. Daarna wijdt de priester de as en bestrooit de gelovigen met de woorden ‘Gedenk mens dat gij van stof zijt en tot stof van de aarde wederkeert’ (Gn 3, 19) of ‘Bekeer u en geloof in de blijde boodschap’ (Mc 1,15). De twee lezingen (Joël 2, 12-18 & 2 Kor 5, 20 – 6, 2) zijn een oproep tot bekering en verzoening en het evangelie (Mt 6, 1 – 6.16-18) waarschuwt ervoor om het geven van aalmoezen, het bidden en het vasten niet te doen opvallen.

As

De Kerk heeft al vanaf het begin gebruikt gemaakt van de symboliek rondom as. As werd gezien als uitdrukking van droefheid, vergankelijkheid, boete, bekering en vernieuwing.

Symbool van sterfelijkheid en dood: we hebben niet alle tijd
Op Aswoensdag worden we er aan herinnerd dat we ‘beperkt’ zijn in onze levensduur (kwantiteit) en dat het leven eindig is op aarde. Enerzijds kan dat besef ons triest en moedeloos maken. Anderzijds kan het ons ook aanmoedigen om de kostbare tijd die we hebben zo kwaliteitsvol mogelijk in te vullen.

Symbool van berouw om onze zonden: we zijn niet volmaakt
Deze kwaliteit vinden we in onze relatie met onszelf, anderen, de natuur en in onze verhouding tot het overstijgende, het betekenisvolle of met God, die echter soms te wensen over laat. Met het askruisje (op het voorhoofd) drukken we dan ook het besef uit dat we fouten en tekortkomingen hebben (groot of klein) en dat we hiermee, gedurende de komende vastentijd, aan de slag willen gaan.

Symbool van bekering, as als reinigende kracht: we willen opnieuw beginnen
In primitieve culturen werd as zelfs gebruikt om te wassen. Deze symboliek onthult dan ook dat de vastenperiode gezien kan worden als een periode van ‘reiniging’.
Voor deze laatste betekenis die schuilgaat achter het ‘as’ van het askruisje verwijzen we naar een eeuwenoude gewoonte om braakland af te branden om de grond zo opnieuw heel vruchtbaar te maken. Vruchtbaarheid ofwel nieuw leven dat hieruit volgt wordt ons dus toegewenst bij het opleggen van het askruisje. Met andere woorden: niet onze tekortkomingen worden in de verf gezet, maar juist de nieuwe kansen die we krijgen.

Kruisje

De as die dus op zich al een heel diepe symbolische betekenis heeft, wordt al sinds de twaalfde eeuw in de vorm van een kruisje aangebracht, verwijzend naar de kruisiging van Jezus. Dit kruisje geeft de kern van het christelijk geloof weer: niet de dood heeft het laatste woord, maar wel het goede, de verrijzenis, het leven! 40 dagen lang zullen christenen zich richten op die hoopvolle boodschap, met als bedoeling uiteraard dat deze ‘oefentijd’ ook nog lang daarna zijn vruchten afwerpt, geïnspireerd door Gods droom en het voorbeeld van Jezus. Met dit kruisje geven christenen aan dat ze willen ‘denken, spreken en doen’ zoals Jezus.

Palmtakken

Palmtakken zijn van oudsher een symbool van overwinning en zegepraal. Christenen vieren het Palmfeest op de zondag voor Pasen, herdenkend hoe Jezus ooit op een ezeltje Jeruzalem binnenreed en de bewoners met palmtakken gingen zwaaien om dat te vieren.
De palmtakken van het jaar ervoor worden verbrand en van de as worden de kruisjes op Aswoensdag getekend. Het betekent dus zoiets als: zelfs als we Jezus toejuichen en prijzen, heeft dat iets tijdelijks en dat typeert ons. Een askruisje symboliseert: ‘Je bent uit as gekomen en tot as keer je terug.’

Veertigdagtijd en vastenperiode:

De veertigdagentijd begint op Aswoensdag (normaliter) met een boeteviering en omvat de periode van Aswoensdag tot Pasen waarbij er traditioneel op de zondagen niet wordt gevast.
Van oudsher is Aswoensdag, samen met Goede Vrijdag, een verplichte vastendag voor de katholieken onder ons, dus ben je gedoopt en tussen de 18 en 60 jaar dan mag je op de vastendagen één volledige maaltijd nemen. Gelukkig heeft de Rooms-katholieke Kerk de regels omtrent het vasten versoepeld. Als je tegenwoordig gedurende de veertigdagentijd je onthoudt van bepaalde luxe of gewoontes zoals roken, televisie kijken, snoep of alcohol is dat ook prima. Wat wel vaak wordt gedaan is het geld dat uitgespaard is doneren aan een goed doel.
(bronnen: www.kn.nl/verdieping, www.dagenvanhetjaar.nl/aswoensdag, www.pastoralezorg.be/ )

Recepten in de Vastentijd

Om een beetje in de stemming te raken kunt u op de site www.raadvankerken.nl
(Wereldpeulvruchtendag/Veertigdagentijd) en www.sameneerlijketen.nl allerlei recepten vinden om tijdens de vastenperiode een lekkere, duurzame maaltijd te maken. Eet smakelijk!

.

Veertigdagentijd

Veertig dagen vastentijd,
niks geen onverschilligheid,
tijd die je gebruiken kunt,
als een rust- en nadenkpunt.

Veertig dagen alles nagaan,
veertig dagen even stilstaan
bij de dingen die je doet;
wat kan beter? Wat gaat goed?
En wat wil ik voortaan kwijt?
Veertig dagen vastentijd.

Minder rennen, niet zo druk,
even denken aan geluk;
’t steunpunt voor de ander zijn,
in het groot of in het klein.
Voor een ander in de weer:
doe ik minder, heb jij meer!

 Veertig dagen vastentijd,
niks geen onverschilligheid,
tijd die je gebruiken kunt,
als een rust- en nadenkpunt.
Veertig dagen alle tijd,
voor een ander, wereldwijd.

Vallen en… toch opstaan

Vallen is vaak struikelen,
je bent niet echt gevallen,
maar een heel klein beetje…
Vallen is ook diep in het stof terecht komen
en bijna niet meer verder kunnen gaan…

Op gaan staan is in al die gevallen anders
maar dan helpt een uitgestoken hand,
wat goede raad, een mens, een woord
van dichtbij of van jouw verre overkant.

Veertig dagen oefenen
in vallen opstaan en zelf verder gaan,
in mensen overeind te helpen
tot zij weer op beide benen staan.
Hoe?
Jezus heeft het ons voorgedaan.

Veertig dagen tot het Pasen is
Veertig dagen tot Verrijzenis.

Felicia Dekkers

Meer berichten

Speciale uitgave van het bisdomblad Spreek!

Speciale uitgave van het bisdomblad Spreek!

Gisteren en vandaag bij abonnees op de mat gevallen en bij dit bericht vindt u de elektronische PDF-versie. Deze Spreek! is mede mogelijk gemaakt door parochievrijwilligers in ons bisdom (zie redactioneel Voorwoord). Met het thema ''Opnieuw beginnen'' is de inhoud na...

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 21 december 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 21 december 2021

Beste medeparochianen, Helaas zijn na de aanscherping van de coronamaatregelen per 1 december nieuwe aanscherpingen van kracht per 19 december. We begrijpen dat dit weer een teleurstelling zal zijn voor velen, juist ook in deze tijd, maar om met de bisschoppen te...

Covid richtlijnen parochie per 22 december 2021

Covid richtlijnen parochie per 22 december 2021

Beste allen Naar aanleiding van de nieuwe "lockdown" maatregelen van de overheid is overwogen welke Covid-maatregelen binnen de parochie aangepast moeten worden.We hebben daarbij gelet op de adviezen van het Interkerkelijk Contact in Overheidzaken (CIO) en op de...