Salvator Nieuwsbrief 26 april

Gepubliceerd op: 26 april 2020

Twee leerlingen onderweg

(Overweging behorende bij Eerste lezing: Handeling 2, 14-28; Tweede lezing: 1 Petrus1, 17-21,

Evangelie: Lucas 24, 13-35)

Twee leerlingen waren op de allereerste Paasdag onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Verdrietig, teleurgesteld, ontmoedigd door alles wat gebeurd is. In een commentaar van een Belgische priester las ik deze week: “Eén van beide leerlingen wordt met name vernoemd, hij heette Kléopas. Daarom kunnen we bijna zeker zijn dat de andere leerling een vrouw was. Vrouwen werden in die tijd bijna nooit vernoemd. “Ik las dit met gemengde gevoelens. Aan de ene kant: mooi dat een vrouw als leerling van Jezus wordt gezien in het verhaal! Aan de andere kant: waarom mag zij dan geen naam hebben, en de man wel? Maar misschien is er wel een andere reden dat één van de leerlingen in het verhaal geen naam krijgt. Namelijk dat ieder van ons zo haar of zijn eigen naam kan invullen. Want teleurstelling, verdriet, ontmoediging zijn dingen die wij ook wel mee kunnen maken en voelen. En dan wordt het verhaal van die twee leerlingen ook een beetje ons verhaal.

 Wat mij dit jaar heel erg opviel toen ik dit verhaal las, was dat de twee de Blijde Boodschap van Pasen echt wel gehoord hebben, maar dat die blijkbaar toch niet geland is. Ze vertellen over de vrouwen die naar het graf geweest waren, en een verschijning van engelen gehad hadden, die verkondigden dat Jezus leefde. Ze vertellen dat de leerlingen naar het graf waren gegaan en alles zo vonden als de vrouwen verteld hadden. Zij hebben de verkondiging gehoord, maar het Paasgeloof leeft niet bij hen.

 Is dat herkenbaar? Als ik naar mezelf kijk, dan durf ik te zeggen dat het geloof heel kostbaar voor me is. Maar ik weet ook dat er tijden zijn dat het meer levend is, en ook wel tijden dat het moeilijker is om te geloven. En ik hoor dit ook wel van mensen om me heen, of van mensen wie ik als pastor spreek.

Sommige mensen denken dat het christelijk geloof moeilijk is vanwege de verrijzenis. Dat het moeilijk te geloven zou zijn dat Jezus Christus is verrezen uit de doden. Maar ik geloof dat dat niet het probleem is. Als je met mensen over geloof spreekt, dan zeggen veel mensen wel te geloven dat er iets is. Dat er meer is tussen hemel en aarde. Veel mensen geloven ook in wonderen, en willen of kunnen daar Gods hand ook wel in zien. Af en toe kan ik me zelfs verwonderen over wat mensen blijkbaar willen en kunnen geloven: dat de aarde plat zou zijn, of dat er een samenhang is tussen de uitbraak van het coronavirus en het 5G-netwerk. Mensen kunnen in wonderlijke dingen en in wonderen geloven. Maar het wordt moeilijker zodra het gaat over ziekte of lijden, onheil. Als God bestond zou Hij dat toch niet toelaten, zeggen veel mensen.

Wij mensen geloven blijkbaar veel gemakkelijker in een God die grote dingen doet, die machtige tekenen en wonderen verricht. We belijden misschien gemakkelijker ons geloof “in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde”, dan in een God die lijden toe laat, en die toelaat dat mensen schade toebrengen aan andere mensen en aan de schepping. Soms vraag ik me wel eens af, of een onbewuste beeld of verkeerd beeld van God ons geloof niet in de weg staat.

Als Jezus zich bij de twee leerlingen voegt, laat hij ze vertellen wat hen op het hart ligt. En dan horen we dat ze hun hoop op Jezus hadden gesteld: “wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen!” Maar ja, iemand die gekruisigd wordt, de dood van een misdadiger is gestorven, die kan toch niet de verlosser zijn. Of wel? Zij herkennen Jezus, die met hen oploopt, niet. Hun ogen gaan pas later open. Een vooroordeel belet hen als het ware Jezus echt te zien, Hem te herkennen.

Jezus gaat hen dan niet uitleggen dat de Messias moest opstaan uit de doden. Maar dat de Messias moest lijden om zijn glorie in te gaan. Dat is een belangrijk verschil. En het helpt misschien ook om onze onbewuste of verkeerde beelden van God of geloven te corrigeren. Om ons te doen beseffen hoeveel Jezus van ons houdt en wat Hij voor ons over heeft gehad. Maar ook om ons te helpen inzien dat geloven niet betekent dat God als grote almachtige krachtpatser alles goed maakt zoals wij het zouden willen. Of dat Hij ons voor lijden en verlies behoedt.

 Janet Brooks-Gerloff heeft een prachtig schilderij van het verhaal gemaakt, dat “Onderweg naar Emmaüs” heet. Een mooie reproductie staat voor het altaar.

We zien mensen onderweg, de derde persoon lijkt onzichtbaar. Wij zien Hem niet, maar Hij is er wel. En Hij trekt met ons mee. We zien ze op de rug, zo kun je niet zien wie het zijn. Iedereen kan het zijn. Misschien ben ik, bent u dat op zijn tijd ook wel. Als het moeilijk is, zoeken we steun bij elkaar, delen ons verhaal. En altijd kunnen we ook met ons verhaal bij God terecht. Altijd kunnen en mogen we bij Hem komen in gebed.

 In moeilijke tijden merken we meestal niet hoe God ons nabij is. We hebben misschien eerder de ervaring van Zijn afwezigheid. En dan kun je achteraf juist het gevoel krijgen dat Hij er toch was, dat je kracht gekregen hebt om dingen aan te kunnen, hulp net toen het nodig was, of een woord dat je uitzicht gaf, of verder geholpen heeft. Een soort van Emmaüs-ervaring zou je dat kunnen noemen.

We zijn in de Paastijd, we vieren de verrijzenis van Jezus, we belijden dat de dood niet het laatste woord heeft. Tegelijkertijd zijn we in Coronatijd. Een tijd waarin de dreiging van de dood voelbaar is geworden en ons persoonlijk en maatschappelijk leven op de kop is gezet, op een manier die tot voor kort nog onvoorstelbaar zou zijn. Maar ook dit hoort bij het leven. Het verhaal van vandaag maakt ons duidelijk dat ook in deze tijd, misschien wel juist in deze tijd, God er wel is. Dat Hij op zijn eigen wijze met ons mee trekt. En dat lijden erbij kan horen. Paasverhalen nemen het lijden serieus. Maar geven het lijden niet het laatste woord. Het laatste woord is aan onze God, de Levende. Amen.

 Mede namens pastoor Arjen Jellema en Sander Hof wens ik u graag een goede zondag,

Pastor Myriam

Livestreaming Vieringen: vanuit de H. Nicolaaskerk in Haren

Elke zondagochtend 9.30 uur

  • Ga naar kerkdienstgemist.nl
    • Zoek naar Haren, Nicolaas
  • Rechtstreeks kunt u ook naar https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk
  • U kunt hier ook een agenda op vragen. Als u dan de komende zondag aanklikt (26 april) verschijnt een scherm met daarop de liederen en lezingen van de viering. We hopen dat we zo nog beter samen kunnen bidden.
  • Mocht u niet in het bezit zijn van een GVL maar wel mee willen zingen, dan kunt u er één halen tijdens de openingstijden van de Salvatorkerk.

Openingstijden Salvatorkerk:

Het is mogelijk om op de zondagochtenden een kaarsje op te steken tussen 11-11.45 uur in de Mariakapel van de Salvatorkerk. Er zullen gastvrouwen en/of gastheren aanwezig zijn. U bent welkom zolang u niet verkouden en/of grieperig bent of hoest en/of koorts heeft. 

Voorbedeboek

Graag willen we ook in de livestreamvieringen aandacht besteden aan het gebed waar u om vraagt. U kunt uw voorbede per email naar pastoor.jellema@hildegardparochie.nl

sturen, dan wordt deze in de volgende zondagsviering genoemd.

Overlijden ‘woonwagenpastor’ Frans de Smit

Na een korte periode van ziekzijn is Frans de Smit op 17 april jl. overleden in de leeftijd van 78 jaar.

Frans studeerde af als andragoog en was eerst werkzaam als maatschappelijk werker en later als jeugdhulpverlener. Hij rondde in 1998 zijn doctoraalstudie Theologie af aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Hij begon op 30 oktober 1998 als pastoraal werker in de parochie H. Martinus te Groningen en dan met name in de St. Franciscuskerk. Per 1 maart 2001 kreeg hij eervol ontslag om pastoraal werker te worden in de parochie van de Heilige Theresia van Lisieux te Hoogkerk. Daar werkte hij tot aan zijn pensionering – in maart 2007 – met veel inzet en vreugde.

Woonwagenpastoraat

Het hart van Frans lag bij de kwetsbare medemens. Graag zette hij zich daar volledig voor in. Vanuit deze betrokkenheid benoemde Mgr. Gerard de Korte, Frans met ingang van 16 juni 2009 tot coördinator van het pastoraat onder woonwagenbewoners, Sinti en Roma. Tot het laatst toe was hij daar intens bij betrokken. Op 16 januari jl. ontving hij de Christoffelprijs van het landelijk Pastoraat Woonwagenbewoners Nederland (PWN) als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet.

Een persoonlijke getuigenis van Frans over zijn kennis en betrokkenheid bij het leven van woonwagenbewoners, Sinti en Roma staat in het recente Maartnummer van het bisdomblad Spreek! (’Diepgelovig, opgejaagd volk’, p.18-19). Een digitale versie van dit blad staat op de bisdom website. Zie: https://bisdomgl.nl/wp-content/uploads/2020/04/Spreek-Maart-2020.Vrijheid-Leven-met-vrijheid.pdf

De crematieplechtigheid zal door de omstandigheden in kleine kring plaatsvinden.

Namens bisschop Ron van den Hout en zijn medewerkers wensen we Marina, zijn vrouw, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel kracht en sterkte voor deze en de komende tijd. In onze gebeden zijn we met hen verbonden.

Dat Frans mag rusten in Gods barmhartige vrede!

Adres echtgenote van Frans:
Vlierstraat 13
9741 HT Groningen

 

Collectes deze zondag:

  • PCI, parochiële charitas instelling

Graag willen we uw aandacht vragen voor de PCI van onze parochie. De PCI is bedoeld voor hen die behoefte hebben aan een financiële ondersteuning, bijvoorbeeld voor een wasautomaat, vloerbedekking, gedeeltelijke bijdrage aan het hospice e.d. Aanvragen voor hulp verloopt via de pastores, de penningmeester, Wij-teams of rechtstreeks. Afgelopen jaar zijn toch weer mensen vooruit geholpen. Meer informatie over de PCI vindt u op de website van onze parochie.

U kunt uw bijdrage storten op NL89 INGB 0000 9665 75 ten name van PCI H. Hildegard van Bingen.

  • Help projecten Vastenactie! Laatste zondag!

Via de bankrekening van de Salvatorgemeenschap NL84 INGB 0000 9509 51 o.v.v. Vastenactie is inmiddels €1801,75 binnengekomen!

Voor de jeugd:

Bediening webcam:

We zoeken nog iemand, ouder dan 18 jaar, die de camera/webcam wil bedienen tijdens de live-streaming. Informatie en opgave bij pastoor Arjen: pastoor.jellema@hildegardparochie.nl

 

Jonge instrumentalisten gevraagd

Nu er geen koor is, maar wel muziek om de vieringen muzikaal te omlijsten worden met name jongeren die een muziekinstrument spelen gevraagd om eens tijdens de viering samen met Matthew Schembri te spelen.

Informatie en contact: pastor Arjen Jellema pastoor.jellema@hildegardparochie.nl

 

Thema “Tijd na Pasen”: Verhaal van de Emmaüsgangers

Jezus is nu al drie dagen dood. Twee vrienden van Jezus vertrekken uit Jeruzalem. Ze vinden het er niet meer fijn: Jezus die hun grote vriend was, is gestorven. Ze gaan terug naar hun eigen dorp Emmaüs. Ze praten en praten maar. Een man komt op hen af en vraagt: ‘Maar waarover praten jullie toch de hele tijd?’ Ze zeggen: ‘Weet jij dan niet dat Jezus is gestorven aan een kruis? Hij was onze beste vriend!’ ‘Jullie beste vriend?’ vraagt de man. ‘Ja,’ zeggen ze, ‘Hij was iemand die heel veel hield van de mensen en hij wilde de hele wereld goed maken, zoals God zijn Vader dat wil.’ Maar nu kan dat niet meer. Hij is dood. Een paar vrouwen zeiden ons wel dat hij weer leefde, maar wat moet je daar nu van denken?’ De man zegt: ‘Maar in de oude boeken staat toch, dat Jezus zo moest sterven?’ En hij begint hierover te vertellen. Intussen komen ze aan bij het huis van de twee vrienden. Ze zeggen: ‘Blijf bij ons, want het is al laat geworden.’ Even later zitten ze aan tafel. Voor ze beginnen te eten, bidt de man tot God, dan deelt hij met hen het brood en de beker met wijn. Dan gaat de man weg. De vrienden kijken elkaar aan. De ene zegt: ‘Dat was Jezus die met ons praatte.’ En de ander zegt: ‘Toen hij brood met ons deelde, wist ik dat hij Jezus was. Eigenlijk moeten we verder werken aan die goede wereld van Jezus. Jezus die dood was, leeft nu verder bij ons.’ Onmiddellijk staan de vrienden op en lopen naar Jeruzalem en overal zeggen ze: ‘Wij geloven dat Jezus verder leeft: hij heeft met ons gepraat en het brood met ons gebroken.’

 

(bron: Bijbel in 1000 seconden, Chantal Leterme)

 

Het verhaal met daarbij een leuk spelletje ‘tik tik wie ben ik ?’staat ook in een filmpje op:

https://www.youtube.com/watch?v=S1e524RTm90

Nadat je de tekst hebt gelezen kun je een of meer van de onderstaande opdrachten maken.

Opdracht 1. Vertel het verhaal in je eigen woorden

Praat met elkaar over de tekst. Kun je een antwoord geven aan volgende vragen?

– Waarom waren de twee vrienden verdrietig?

– Vonden zij het eerlijk wat er met Jezus gebeurd was?

– Wat gebeurde er onderweg?

– Wie was die vreemde man, die met de twee vrienden meeliep? Wanneer hadden zij door dat het Jezus was? En wanneer had je het zelf door?

– Waaraan herkenden zij Jezus?

– Wat gebeurde er daarna? Waarom voelden zij zich aan het einde van het verhaal dan toch blijer?

 

Opdracht 2. Maak je eigen Emmaüsgangers stripverhaal

Print de afbeelding (bestaande uit 6 plaatjes) en knip de plaatjes van elkaar los (of teken je eigen plaatjes). Kinderen mogen de plaatjes in de goede volgorde leggen. Daarna kunnen ze woorden of zinnen in de tekstballonnen schrijven.

Laat de kinderen als hun verhaal klaar is aan elkaar voorlezen wat ze hebben opgeschreven.

 

Opdracht 3. Jezus beter leren kennen (vanaf groep 4)

Je kunt de leerlingen van Emmaüs zien als die mensen die er niets aan hebben dat de Kerk zegt dat Jezus leeft. Totdat ze Jezus zelf in hun leven ervaren. Dan gaan hun ogen open en voelen ze het diep in hun hart.

  • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Jezus? Kan je ze opschrijven en/of tekenen? Hoe zou je hem kunnen herkennen? Hoe herken je iemand die je lang niet hebt gezien?
  • Wat zijn jouw belangrijkste eigenschappen? Kan je ze opschrijven en of tekenen? Je kunt beginnen met de uiterlijke kenmerken: huidskleur, haar, kleren, bril, kleur ogen, maar ook manier van lopen, de klank van je stem, en verder lievelingsvakken, hobby’s, en bovendien je karaktereigenschappen.

Maak een foto van wat je hebt opgeschreven of getekend. Je mag deze opsturen naar tea.wieloch@planet.nl  (voor 2 mei) Dan maak ik er een poster van.

 

Opdracht 4. Kleurplaat Emmaüsgangers

Voor de kinderen die dat leuk vinden. Je mag een van de kleurplaten inkleuren of een andere op internet zoeken. Ook hiervan mag je een foto opsturen voor de poster naar tea.wieloch@planet.nl

 

Groetjes, ook van Colinda, Aram, en Elisa,

Tea

File name : kleurplaten-etc.-bij-nieuwbrief-26-april-2020.pdf

Meer berichten

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021 Palmzondag en Goede WeekIn deze nieuwsbrief vindt u o.a.: Nieuws rond de Vastenactie voor zover bekend Informatie over de vieringen en activiteiten in de Goede Week en Pasen (ook voor de jeugd) Daarnaast links naar...

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Zegen in lockdown-tijd Zegen deze dagDe mensen die niet naar buiten kunnenDe mensen die zich opgesloten voelenDe mensen die opgesloten zijnZegen deze dagDe mensen die opgesloten zijn in zichzelfDe mensen die zich ingesloten voelenDe mensen die ruimte en adem...

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Bijzondere vieringen: Aswoensdag in Coronatijd Woensdag 17 februari is het Aswoensdag met een viering om 19 uur. Een askruisje kunnen we dit jaar helaas niet ontvangen. Dat zou tegen de Corona-regels ingaan. Maar er is een alternatief gevonden. Een ritueel waarbij...