Salvatorgemeenschap nieuwsbrief 29 maart 2020

Gepubliceerd op: 29 March 2020

Salvatorgemeenschap nieuwsbrief 29 maart 2020

Meditatie
Deze week is de meditatie geschreven door pastor Myriam Oosting. De meditatie heeft betrekking op de lezingen van deze week: Eerste lezing uit Ezechiël 37,12-14 en het evangelie volgens Johannes 11, 1-45.

Beste parochianen,

De eerste lezing van deze zondag is een profetie van Ezechiël, hij leefde zes eeuwen voor de geboorte van Jezus en werd met het volk van Israël in ballingschap weggevoerd naar het Babylonische rijk. Dat is de context van deze lezing. De naam Ezechiël betekent “sterk is God” of “hij zal door God gesterkt worden.” Ezechiël sprak niet tot doden, die letterlijk uit het graf zouden worden opgewekt. Hij sprak tot mensen in ballingschap die ver van huis zich ontworteld voelden.
Enkele weken geleden, voor de coronacrisis, toen voor ons de wereld nog “normaal” leek, heb ik deze tekst met een aantal vrijwilligers gelezen als voorbereiding op een VOM-viering met aandacht voor de Vastenactie, waarin we samen zouden voorgaan.
We spraken er toen over dat “dood” voor sommige mensen een manier van leven kan zijn. Levend dood zijn. Of zonder toekomst zijn. We dachten toen ook aan de Vastenactie die dit jaar het thema heeft: “Werken aan je toekomst.” Een mooi thema, want door mensen te helpen met werken aan hun toekomst door middel van opleidingen of microkrediet voor een bedrijf, bevorder je leven. Goed leven.
Inmiddels ziet onze wereld er anders uit. En het beeld van levend dood zijn heeft inmiddels veel andere gezichten gekregen. In de eerste plaats denken we dan aan de ernstig zieken. En aan hun families. En aan het zorgpersoneel aan de frontlinie, die nu lange diensten draaien, overuren maken. Mensen die in de zorg werken, speciaal op IC-units en andere afdelingen met ernstig zieken zijn er aan “gewend” dat je niet alle mensen kunt helpen. Dat af en toe ook een patiënt sterft. Maar nooit in deze hoeveelheden. Het is onvoorstelbaar wat op hen afkomt, en hoe weinig gelegenheid ze hebben om het te verwerken. Het ergste moet nog komen…
We kunnen ook denken aan de vele mensen die in thuisisolatie zitten, in ouderen in zorg- en verpleeghuizen, maar ook thuis. Omdat je mensen waarvan je houdt wilt beschermen, gaan velen niet meer op bezoek bij ouders, en andere ouderen. Sommigen voelen zich nu extra eenzaam, voelen de muren op zich af komen.
De profetie van Ezechiël kan ons intussen bemoedigen. Hoe zwaar deze crisis ook is, er zal een einde aan komen. God wil niet de dood, Hij wil het leven.
Dat zien we ook in het evangelieverhaal dat we vandaag lezen: Jezus wekt Lazarus op uit de dood. “Ik ben de verrijzenis en het leven,” zegt Hij. “Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?” Jezus stelt deze vraag aan Martha, de zus van Lazarus, maar ook aan ieder van ons.
De verrijzenis van Jezus uit de doden is de kern van ons christelijk Paasgeloof. En het is een hoopvol geloof in deze tijd. Niet alleen voor het leven na dit leven, hoe dat ook moge zijn. Maar we mogen geloven in een God die het leven wil. En we zien in alle evangelieverhalen hoe Jezus het leven bevordert van mensen. Hij bemoedigt, geneest, voedt, bevrijdt.
Graag wil ik u bemoedigen in geloof, hoop en liefde. Ons geloof in de verrezen Heer, ons geloof in God die het leven wil, doet ons hopen. We leven in moeilijke tijden, maar zijn niet zonder steun en niet zonder uitzicht. En laten we ook elkaar bemoedigen met daadwerkelijke liefde. Ik ben dankbaar voor de vele goede dingen die al in onze parochie gebeuren. Mensen die boodschappen voor elkaar doen, vrijwilligers die ouderen en alleenstaanden een hart onder de riem steken met een telefoontje. Ieder kan iets doen, en we kunnen allemaal bidden voor elkaar, en voor onze wereld met haar noden.

Mede namens pastoor Arjen Jellema en Sander Hof wens ik u een goede zondag toe, dat ons geloof ons mag bemoedigen en sterken in deze bijzondere tijd.
Pastor Myriam

  • Liturgie en vieringen:
    Alternatieven voor de vieringen op zondag:
    Salvatorkerk:
    Het is mogelijk om op de zondagochtenden waarop geen vieringen worden gehouden een kaarsje op te steken tussen 11-11.45 uur in de Mariakapel van de Salvatorkerk. Er zullen gastvrouwen en/of gastheren aanwezig zijn. U bent welkom zolang u niet verkouden, grieperig of hoest en/of koorts heeft, een vanzelfsprekendheid in deze dagen bij elk contact met anderen.
    TV:
    Nederland 1, KRO, de Eucharistievieringen op zondagochtend om 10 uur voorafgegaand door het Geloofsgesprek vanaf 9.45 uur dat als context dient voor de viering.
    • Internet:
    o Op www.hildegardparochie.nl/gemeenschappen/salvatorgemeenschap vindt u de nieuwsbrieven en ander nieuws rondom de vieringen binnen onze gemeenschap.
    o Op www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering kunt u de vieringen bekijken.
    o Op https://bisdomgl.nl/ook-met-palmzondag-en-pasen-geen-publieke-liturgische-vieringen/ vindt u meer over de verschillende mogelijkheden om te komen tot gebed. Daarnaast vindt u informatie over de maatregelen rondom vieringen en het samenzijn met elkaar.
    o Op https://www.vaticannews.va/en.html vindt u informatie over vieringen in het Vaticaan. De tekst is in het engels of duits.
    o Op www.radiomaria.nl is elke doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering te beluisteren, resp. om 9.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag zijn Eucharistievieringen om 9.30 uur en op zondag om 10.00 uur. (Radio Maria is ook via de radio te beluisteren indien u een radio heeft die DAB+ kan ontvangen.)

 

Uitvaarten
Op maandag 23 maart jl. zijn door de regering de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan opnieuw aangescherpt. Dat heeft ook grote gevolgen voor de manier waarop wij de uitvaarten kunnen vormgeven in de komende tijd. De Nederlandse bisschoppen hebben deze maatregelen vertaald naar de kerkelijke praktijk en de pastorale beroepskrachten daarvan op de hoogte gesteld in een schrijven op 24 maart jl. Op basis van dit schrijven hebben we het volgende besloten over de uitvaarten.
In ieder geval tot 1 juni worden uitvaarten sober en kleinschalig gehouden. Dat betekent dat we ons beperken tot een korte viering van Woord en Gebed en dat in deze viering alleen een voorganger aanwezig zal zijn. Bij deze soberheid hoort helaas ook dat er geen koor, cantor of organist aanwezig zal zijn. De communie zal dus ook niet worden uitgereikt. Uiteraard gelden ook voor deze vieringen de richtlijnen van de uitvaartbranche, zoals met betrekking tot het maximum aantal personen dat aanwezig kan zijn.
Als pastores gaat deze maatregel ons erg aan het hart. We willen graag mensen nabij zijn, zeker wanneer ze afscheid moeten nemen van een dierbare. Maar we hopen dat u begrip heeft voor de beslissing die we in dezen hebben genomen.

Diaconie Salvator:
• Boodschappendienst: salvatorraad@hildegardparochie.nl.
• Luistertelefoondienst Salvator: Wanneer u behoefte heeft aan een luisterend oor dan kunt u bellen met een van de pastores of een vrijwilliger op nummer:
o 06-12717774 pastor A. Jellema
o 050-5253467 dienstdoende vrijwilliger of pastor
Collectes:
• Help projecten Vastenactie!

Het openbare leven is tot stilstand gekomen als gevolg van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook onze kerken sloten hun deuren. De vertrouwde collectes tijdens de Vastentijd vinden daarom geen doorgang. En dat in een tijd waarin van oudsher gul gegeven wordt voor een ander.
Vastenactie vraagt dit jaar aandacht voor projecten rondom beroepsonderwijs en ondernemerschap. Helaas liggen bijna alle campagneactiviteiten stil en kan er niet gecollecteerd worden tijdens de vieringen. Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat projecten doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.
De bisschoppen bevelen dit van harte bij u aan. Mgr. van den Hout, bisschoppelijke referent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: “In deze bijzondere Vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook wereldwijd.”
Het verzoek aan u is, uw voorgenomen bijdrage aan de collecte over te maken op bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie of online via website www.vastenactie.nl
of via de bankrekening van de Salvatorgemeenschap NL84 INGB 0000 9509 51 o.v.v. Vastenactie.

• Voedselbank Groningen
U kunt uw gift storten op rekening Voedselbank stad Groningen NL53RABO0329449028 o.v.v. Feithhuis. (Zie ook de Nieuwsbrief van de Voedselbank op onze website.)

Veertig dagen quarantaine. Brief in verband met de Coronacrisis
We leven in een bizarre tijd nu de Coronacrisis ernstig ingrijpt in ons dagelijks leven. Alle evenementen en bijeenkomsten zijn inmiddels afgelast, het centraal eindexamen gaat niet door, de Olympische Spelen evenmin, we moeten een afstand van 1,5 m tot elkaar in acht nemen, de horeca en sommige winkels zijn gesloten, enzovoort. Iedereen krijgt huisarrest. Wie had dit kunnen denken! We kennen wel situaties uit het verleden dat oorlogen, epidemieën en hongersnood de samenleving ontwrichtten, maar dat het in onze tijd ook nog zou kunnen gebeuren! Ik had het me een paar weken geleden niet kunnen voorstellen.
Velen van u, ikzelf ook, zijn meer dan ooit aan huis gekluisterd, zeker de zieken, ouderen en kwetsbaren onder ons. Als familieleden of vrienden verblijven in het ziekenhuis, komt het virus ineens heel dichtbij. Dat kan bang maken. We proberen thuis te werken en we zullen ons in kleine kring bezig moeten zien te houden. Het negatieve is soms ook positief. Ik zie en hoor over creatieve sociale contacten. In filmpjes via de telefoon of app wordt ook medeleven en plezier gedeeld. Ondertussen wordt het leven wel saaier, en het einde is nog niet in zicht. Ook in economisch opzicht hebben we nog het een en ander te verwachten. Ik ben vooral bezorgd om de kleine zelfstandigen en de ZZP’ers. Er waart een onzichtbare vijand rond, een besmettelijk virus.
Ook ons kerkelijk leven valt stil. De maatregelen die we als kerken hebben genomen grijpen diep in. Het raakt ons persoonlijk. Er gebeuren op kerkelijk terrein dingen die ik niet voor mogelijk had gehouden: priesters lezen privé de mis, het uitreiken van de H. Communie is nagenoeg onmogelijk geworden, de Goede Week kan niet publiekelijk worden gevierd, er wordt weer gesproken over ‘geestelijke communie’ als alternatief voor het ontvangen van het H. Brood tijdens de eucharistieviering.
En toch durf ik te zeggen: “De Heer is verrezen. De Heer is wáárlijk verrezen.” Dit historische gegeven blijft van waarde. Het belang van de dood en verrijzenis van Christus is er niet minder om. Alleen, u en ik kunnen het niet gezamenlijk vieren zoals we gewend zijn. In de geschiedenis van Israël waren er perioden dat men de feesten niet vierde of niet kon vieren. Sommigen van ons missen het enorm en hebben de neiging om te morren.
Het volk Israël had Egypte ontvlucht en zwierf 40 jaar rond in de Sinaï-woestijn op weg naar het Beloofde Land. De Israëlieten morden tegen God en tegen Mozes: “Geef ons water te drinken” (Ex 17,3). God zei tegen Mozes: “Ik zal ginds, voor uw ogen, op een rots staan, op de Horeb. Sla op die rots: er zal water uitstromen, zodat de mensen kunnen drinken” (Ex 17,6). God doet een bron ontspringen waar het volk Israël het niet had verwacht.
Ook wij verlangen in deze woestijntijd naar geestelijk voedsel. God kan nieuwe bronnen doen ontspringen. Zelf kan ik me beter concentreren op het dagelijkse getijdengebed en op het half uur meditatie dat ik me voor de vastentijd heb voorgenomen. Probeert u thuis, eventueel met uw huisgenoten of gezinsleden tijd en ruimte voor gebed te reserveren. Onze katholieke traditie biedt allerlei mogelijkheden, bijvoorbeeld het bidden van de rozenkrans of de kruisweg – er bestaan tal van tekstboekjes. Het gebed kan troost en uitzicht bieden.
Ik zie dat pastores in ons bisdom creatieve wegen zoeken om via internet hun misviering en pastorale boodschap met u te delen. Anderen schrijven per mail pastorale brieven. We worden uitgedaagd ons geestelijk leven meer persoonlijk gestalte te geven en wegen te zoeken voor een goede geloofsvernieuwing. Ik hoop dat u kan meebewegen om geestelijk fris te blijven.
Ik hoop ook dat u ontspannen, rustig en geduldig blijft. En let op uzelf en op anderen. Van de sterkeren mag verwacht worden dat ze de zwakkeren helpen waar mogelijk. Laat in deze moeilijke omstandigheden het goede in u naar boven komen, en niet egoïsme of zelfverdediging. De priesters, diakens en pastoraal werkers zijn per telefoon of email bereikbaar en in geval van ernstige nood ook persoonlijk aanwezig. Probeer om te gaan met het alleen zijn en niet eenzaam te worden.
In het woord quarantaine zit het woord italiaanse quaranta, en dat betekent veertig. De veertigdagentijd is dit jaar een periode met ernstige beperkingen. Het zal zelfs in de paastijd nog voortduren. Maar toch zijn we op weg naar het Beloofde land. We zijn ook op weg naar Pasen en Pinksteren. De Corona-epidemie gaat voorbij, dat is zeker. Het leert ons om samen moeilijkheden te dragen, solidair te zijn en tevreden te zijn met minder. Het is wel goed dat we er in de toekomst minder gemakkelijk van uitgaan dat we alles onder controle hebben. We zijn in allerlei opzichten verwend geraakt. Laten we als gelovigen voldoende geestelijk geworteld zijn, en het desnoods opnieuw zoeken.
De viering van de Goede Week zal dit jaar heel anders zijn, maar we houden vast aan onze belijdenis dat de Heer verrezen is, dat Hij wáárlijk verrezen is. God blijft u en mij nabij. En wij blijven onze medemens in nood nabij. Ik wens u alle goeds en sterkte.
Vanuit Groningen, 27 maart 2020
+ Ron van den Hout, bisschop van Groningen – Leeuwarden
Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is een initiatief vanuit de PSG en Diaconie en wordt wekelijks verzorgd in ieder geval tot de vieringen weer hervat zullen worden. Ze worden verstuurd naar het hoofd van een huishouden die bij ons staat ingeschreven. E-mailadressen kunnen gewijzigd zijn in de loop der jaren (dan kan het zijn dat u geen bericht ontvangt of u kent iemand die geen bericht ontvangen heeft) en/of u wilt op de hoogte gehouden worden, dan kunt u een berichtje sturen naar salvatorraad@hildegardparochie.nl. Ook wanneer u geen behoefte heeft aan de nieuwsbrief dan kunt u naar hetzelfde adres een berichtje sturen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de nieuwsbrief in de bus te krijgen. U kunt een briefje achterlaten in onze postbus of bellen (050-5253467).

Wij wensen u allen een fijne zondag en een mooie week.

Meer berichten

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting zondag 20 september afgelast In overleg met de andere leden van de organisatie van de Hildegarddag moet ik jullie mededelen dat de Hildegarddag op zondag 20 september (gezamenlijk bijeenkomen in Den Horn) NIET doorgaat.Er zijn parochiebreed te weinig...

Salvator Nieuwsbrief 28 juni

Salvator Nieuwsbrief 28 juni

Overweging bij: Eerste lezing: 2 Koningen 4,8-11+14-16a; Tweede lezing: Romeinen 6,3-4+8+11; Evangelie: Matteüs 10, 37-42 Dit keer geen overweging maar een vakantiegedachte:   Vakantie: Nu de vakantietijd voor de deur staat, bladeren we even het evange­lie door...

Salvator Nieuwsbrief 21 juni

Salvator Nieuwsbrief 21 juni

Nieuwsbrief 21 juni 2020 Twaalfde zondag door het jaar  Overweging bij Eerste lezing: Jeremia 20, 10-13; Tweede lezing: Romeinen 5,12-15; Evangelie: Matteüs 10-26-33. Drie keer roept Jezus vandaag zijn toehoorder toe: Vreest niet! En dat is in relatie tot de eerste...