Gebouwenplan H. Hildegard van Bingenparochie

2 juli 2024

Samenvatting

De Heilige Hildegard van Bingenparochie, actief binnen het Bisdom Groningen-Leeuwarden, bestaat uit vier gemeenschappen in Groningen, Haren en Zuidhorn. De parochie is tot stand gekomen na een fusie en wordt gekenmerkt door gastvrijheid, aandachtzaamheid en een diverse manier van geloofsbeleving binnen de rooms-katholieke traditie. Door dynamische veranderingen zoals ontkerkelijking, vergrijzing in de samenleving vergrijzing, zijn de vitaliteit en de financiën van onze parochie onder druk komen te staan. Deze factoren noodzaken een herziening van het gebouwenbeleid, zoals verzocht door het bisdom en geïnspireerd door de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus, die oproept tot duurzaam beheer en goed rentmeesterschap.

Het proces begon met de uitvoering van de Parochiemonitor, gevolgd door het verzamelen van aanvullende informatie over financiën, onderhoud van de gebouwen, en hun monumentale
waarden. Er werd een klankbordgroep opgericht om het bestuur te adviseren, en er zijn meerdere “Open parochieavonden” georganiseerd om transparantie te bevorderen en parochianen te betrekken bij het proces.

De parochie beheert meerdere kerkgebouwen: de Sint Jozefkerk, de San Salvatorkerk, de Heilige Nicolaaskerk en de Emmauskerk (van de Walfriedgemeenschap). Elk gebouw heeft belangrijke religieuze, emotionele en eigen cultuurhistorische waarde en uitdagingen wat betreft onderhoud en gebruik binnen de gemeenschap.

Er is een diepgaande analyse uitgevoerd naar de vitaliteit van de gemeenschappen, waarbij is gekeken naar demografie, activiteiten en engagement van de parochianen. Er zijn zorgen over vergrijzing en de afnemende betrokkenheid van jongere generaties in alle locaties, maar het meest in de Salvatorgemeenschap en de Walfriedgemeenschap. Door afname van de omvang van het pastoresteam is er sprake van een te zware werkbelasting, wat de uitvoering van het pastoraal beleid bemoeilijkt.

De financiële uitdagingen omvatten stijgende stook- en onderhoudskosten en dalende inkomsten, wat het bestuur heeft aangezet tot het nemen van maatregelen voor kostenbeheersing en het zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen.

Samenvattend wordt de parochie geconfronteerd met significante uitdagingen zoals ontkerkelijking, vergrijzing van parochianen, een afname van vrijwilligers, en verminderde financiële inkomsten. Deze trends hebben een directe impact op de vitaliteit van de parochie en het onderhoud van de kerkgebouwen, wat zich uit in een verschuiving van de draagkracht en de draaglast van onze gemeenschappen.

De parochie streeft ernaar om een gastvrije gemeenschap te blijven waar parochianen zich thuis voelen en waar duurzaamheid van de gemeenschap gewaarborgd is. De hoge onderhoudskosten en stijgende energieprijzen, vooral tijdens de wintermaanden, leggen een aanzienlijke financiële druk op de parochie. Het bestuur staat voor de taak om deze kosten te beheersen terwijl ze de kwaliteit van de pastorale activiteiten en faciliteiten wil handhaven.

Conclusie
Deze uitdagingen dwingen ons om strategische keuzes te maken voor de toekomst. We streven naar het behoud van onze unieke, veelkleurige identiteit terwijl we onze zichtbaarheid in de maatschappij willen vergroten. Gezien de financiële en demografische uitdagingen, met name de teruglopende opbrengsten en stijgende onderhoudskosten, heeft het parochiebestuur besloten om de Salvatorkerk bij het bisdom voor te dragen voor herbestemming. Wanneer het bisdom ons voorstel bekrachtigd, zal dit betekenen dat we afscheid zullen nemen van dit kerkgebouw. Ook de levensvatbaarheid van de Emmauskerk baart zorgen en zullen we jaarlijks nauwgezet blijven volgen. Deze moeilijke maar noodzakelijke besluiten zijn nodig om de financiële en operationele duurzaamheid van de parochie te waarborgen.

Het gehele gebouwenbeleidsplan leest u via de knop hieronder.