Preventiebeleid seksueel misbruik

Preventiebeleid seksueel misbruik

Sinds het onderzoek van de Commissie Deetman (2010/2011) is de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland zich ten zeerste bewust van de ernst van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag en wordt intens aandacht besteed aan het voorkómen daarvan. Seksueel misbruik mag nergens voorkomen, en zeker niet in de Kerk, die de opdracht heeft het Evangelie van Christus voor te houden.
De RK Kerk heeft daarom maatregelen getroffen tegen seksueel misbruik van minderjarigen. Deze maatregelen en regelingen maken integraal onderdeel uit van het preventiebeleid van alle Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties.

 Als Hildegardparochie volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken: Preventiebeleid

 

De belangrijkste onderdelen voor onze parochie zijn:
 1.  Antecedentenonderzoek
  Bij de aanstelling van een priester, pastoraal werker, diaken en religieuzen wordt door de bisschop verplicht een antecedentenonderzoek uitgevoerd.
 2.  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  Vanaf 1 januari 2014 eist de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorafgaand aan de benoeming van (kandidaat)priesters, diakens en pastoraal werkers en van religieuzen. Ook voor bepaalde vrijwilligers en functionarissen met een arbeidscontract geldt de eis van een VOG voorafgaand aan de infunctietreding bij onze parochie. Het gaat hierbij om functionarissen die omgaan met kwetsbare personen (minderjarigen of anderszins kwetsbare personen) of omgaan met vertrouwelijke informatie (privacy beleid) of toegang hebben tot financiële middelen.
 3. Gedragscode
  Degenen die werken met kwetsbare personen zijn verplicht zich te houden aan de Gedragscode Pastoraat. Die vindt u hier: Gedragscode
 4. Meldpunt grensoverschrijdend gedrag
  Er is een centraal ingesteld meldpunt waar men (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag kan melden. Dat vindt u hier: Meldpunt