Redactiestatuut parochieblad Vierkant

Redactiestatuut parochieblad Vierkant

Naam

Artikel 1
De naam van het parochieblad van de Hildegardparochie is Vierkant.

Doelstelling

Artikel 2

 • De missie voor het blad is om parochianen en anderen in de regio die belangstellin-gen hebben voor het katholieke geloof:
  • in aanraking te brengen met het geloof zoals dat tot uitdrukking komt in de Schrift en in de RK-traditie, waarbij ruimte is voor diversiteit in interpretatie;
  • te informeren over en te betrekken bij de ontwikkelingen en activiteiten van de geloofsgemeenschappen binnen de Hildegardparochie.
 • Het blad heeft ten doel de lezer uit te dagen en nieuwsgierig te maken naar het katholieke geloof en naar de vier geloofsgemeenschappen binnen de parochie.

Redactie en werkwijze

Artikel 3

 • Het blad heeft een hoofdredactie. De hoofdredactie bestaat uit één of twee hoofdredacteur(en). Een hoofdredacteur wordt benoemd door het Parochiebestuur.
 • De hoofdredactie wordt ondersteund door lokale redacteuren. De lokale redacteuren zijn bij voorkeur afkomstig uit elk van de vier geloofsgemeenschappen.
 • Een lokale re-dacteur wordt aangewezen door de locatieraad.
 • De hoofdredactie wordt verder ondersteund door de leden van het pastoresteam, namelijk door middel van het aanleveren van pastorale kopij.

Artikel 4

 • De hoofdredactie heeft de volgende taken en bevoegdheden:
  • De hoofdredactie geeft leiding aan de lokale redacteuren.
  • De hoofdredactie stemt tijdig af met de leden van het pastoresteam over de planning van de door hen aan te leveren stukken (wie levert wat wanneer).
  • De hoofdredactie bepaalt vorm en opzet van iedere editie van het blad.
  • De hoofdredactie voert de eindredactie op aangeleverde stukken uit. Dit houdt in dat de hoofdredactie de plaatsing van stukken mag weigeren, stukken mag in-korten en inhoudelijk mag redigeren. Uitzondering op deze regel zijn de stukken aangeleverd door leden van het pas-toresteam. De pastorale stukken worden inhoudelijk niet geredigeerd. Wel mag de hoofdredactie een maximale lengte voor een pastoraal stuk voorschrijven.
  • De hoofdredactie beheert het online-redactiesysteem van Zalige Zalm en be-waakt het tijdschema voor de aanlevering van stukken voor iedere editie.
  • De hoofredactie voert overleg met de uitgever Zalige Zalm. De hoofdredactie mag desgewenst keuzepagina’s aangeboden door de Zalige Zalm in het blad op-nemen.
  • De hoofdredactie draagt er zorg voor dat de door de uitgever de Zalige Zalm in rekening gebrachte kosten voor het blad vallen binnen het door de penning-meester beschikbaar gestelde budget, bijvoorbeeld door het aantal pagina’s per editie te variëren.
 • Iedere locatieraad is verantwoordelijk van het aanleveren van voldoende kopij met betrekking tot de eigen geloofsgemeenschap. De locatieraad zorgt voor het vullen van het door de hoofdredactie vastgestelde aantal locatiepagina’s. Daartoe fungeren de door de locatieraad aangewezen lokale redacteuren als oog & oor en/of als schrijver van kopij. Als een locatieraad de toegewezen ruimte voor een editie niet tijdig conform het tijd-schema vult is de hoofdredactie bevoegd de niet-gevulde ruimte te gebruiken voor andere inhoud.

AVG en auteursrechten

Artikel 5
Het parochieblad wordt beschouwd als openbaar blad, onder andere omdat de edities via de parochiewebsite online beschikbaar zijn. De hoofdredactie ziet er op toe dat

Advertenties

Artikel 6
De budgethouders van de vier locatieraden zijn verantwoordelijk voor de hoeveelheid, aard en inhoud van de te plaatsen advertenties. Daarbij houden zij zich aan de eventueel door de hoofdredactie vastgestelde maximale afmeting van een advertentie en/of aan het totale ruimtebeslag voor advertenties. De budgethouders en de hoofdredactie maken afspraken over de standaardisatie van de afmetingen en over eventuele andere voor-schriften voor advertenties.

Artikel 7
De budgethouders van de vier locatieraden zijn verantwoordelijk voor een uniforme prijs-stelling voor een advertentie en voor het factureren aan de adverteerders. De budget-houders onderhouden de contacten met de adverteerders.
Een adverteerder heeft recht op het gratis ontvangen van één exemplaar van iedere edi-tie van het blad. De budgethouders geven de daarvoor benodigde gegevens door aan de ledenadministratie.

Parochiebestuur

Artikel 8
Tenminste eenmaal per jaar vindt er overleg plaats tussen het parochiebestuurslid met portefeuille communicatie en de hoofdredactie. In dit overleg worden het parochieblad en de gang van zaken in het afgelopen jaar gezamenlijk geëvalueerd.

Artikel 9
Desgevraagd geeft de hoofdredactie aan de penningmeester een opgave van de geraam-de kosten voor het volgende jaar. De penningmeester verstrekt de hoofdredactie een budget voor de kosten die uitgever de Zalige Zalm voor het parochieblad in rekening brengt.

Artikel 10
Het parochiebestuur sluit de overeenkomst met uitgever de Zalige Zalm.

Artikel 11
Het parochiebestuur is bevoegd het door de hoofdredactie gevoerde beleid te toetsen op basis van het redactiestatuut.

Artikel 12
Het parochiebestuur is bevoegd om, na overleg met de hoofdredactie, tot wijziging van het redactiestatuut te besluiten.

Klachten

Artikel 13
Klachten over de inhoud van het blad moeten schriftelijk worden ingediend bij de hoofd-redactie. De hoofdredactie reageert schriftelijk richting klager en stuurt een afschrift van klacht en reactie aan het parochiebestuur.
Een eventueel voortbestaande onenigheid wordt voorgelegd aan het parochiebestuur dat daarover een besluit neemt.