Geloof en Politiek

Avond over geloof en politiek
(hand in hand of bijten ze elkaar?)

Parochiezaal Franciscuskerk Emmen
Op dinsdag 1 oktober 2019 organiseert de Projectgroep Toerusting van het Vicariaat Groningen-Drenthe een avond over geloof en politiek.

In onze plaatselijke katholieke geloofsgemeenschappen wordt geen politiek bedreven. Ben je kerkganger , dan word je geconfronteerd met een a-politieke eredienst. In verkiezingstijd zul je een voorganger nooit een stemadvies horen geven, maar hooguit een bevestiging van democratische waarden. Ook de Nederlandse bisschoppen vinden het maar moeilijk zich op het gladde ijs van het politieke debat te begeven. Had het Nederlandse katholicisme tot in de jaren zeventig een politiek karakter, heden ten dage lijkt het van alle politiek ontdaan.

Politiek is iets voor de individuele gelovige geworden.

Die moet privé zijn of haar politieke keuzes maken.

Is politiek nog wel iets voor de kerk als instituut? Op wereldniveau probeert de Rooms-Katholieke Kerk haar partijtje mee te blazen. Regelmatig speelt de Vaticaanse diplomatie een positieve rol in vredesbesprekingen. Paus Franciscus heeft met zijn encycliek “Laudato Si” stelling genomen in de klimaatdiscussie.

Moeten we geloof en politiek op afstand houden? Of ontkomt een christelijke geloofsgemeenschap niet aan politieke keuzes?

De heer Jumelet zal ons op dit thema inleiden en met ons hierover in gesprek gaan.

meer informatie zie de folder hieronder.

folder Geloof en Politiek